Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Ζ. Μοριακή Βιολογία Ανάπτυξης (707 Ε)

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Ε 13Α707 Ζ' 4 - 4 5,5 Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

Η ανάλυση των μηχανισμών ανάπτυξης και διαφοροποίησης των οργανισμών σε μοριακό επίπεδο. Η αναπτυξιακή Βιολογία  μελετά τις εσωτερικές και εξωτερικές αντιδράσεις που ενεργούν στο αρχικό αδιαφοροποίητο κύτταρο και δίνουν έναυσμα για μιά αλυσίδα γεγονότων που οδηγούν σε δύο κύτταρα διαφορετικής σύστασης.  Αναλύει τις μοριακές διαφορές ανάμεσα σε διαφορετικά διαφοροποιημένα κύτταρα, και διερευνά άν η διαφοροποίηση είναι ή οχι αντιστρεπτή. Η αντιστροφή της διαφοροποίησης εξαρτάται από τον κυτταρικό τύπο ή τον οργανισμό.

 
Στόχοι Μαθήματος:
 
 

Α. Η κατανόηση των ρυθμιστικών μηχανισμών διαφοροποίησης από το μονοκύτταρο γονιμοποιημένο ωάριο στον πολυκύτταρο οργανισμό. Κατανόηση της ρύθμισης του κυτταρικού κύκλου και κυτταρικού θανάτου στους κατώτερους και ανώτερους ευκαρυωτικούς οργανισμούς. Κατανόηση των μηχανισμών της καρκινογένεσης στο κυτταρικό επίπεδο. Β. Η κατανόηση των μηχανισμων γαμετογένεσης σε Νηματώδεις, Έντομα, Αμφίβια και Θηλαστικά-Εμβρυϊκά και ενήλικα βλαστικά κυτταρα και θεραπευτικές εφαρμογές. Γ. Η κατανόηση του γενετικού ελέγχου του προτύπου του σώματος των οργανισμών κατά την πρώιμη εμβρυογένεση σε Νηματώδεις, Έντομα, Αμφίβια και Θηλαστικά με έμφαση στη Drosophila melanogaster.

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Θεωρίες Κυτταρικής Διαφοροποίησης (2 Ώρες).

Μηχανισμοί Διαφοροποίησης στους μονοκύτταρους και απλούς πολυκύτταρους οργανισμούς (4 Ώρες): α) Βακτήρια - Bacillus subtilis, β) Saccharomyces cerevisiae και γ) Dictyostelium discoideum.

Μηχανισμοί Κυτταρικής Διαφοροποίησης (16 Ώρες): Σταθερότητα του DNA στους εξειδικευμένους κυτταρικούς τύπους των οργανισμών. Ανακατατάξεις και επέκταση του DNA κατά την ανάπτυξη. Διαφορική γονιδιακή έκφραση - Μεταγραφική ρύθμιση των γονιδίων στους διάφορους κυτταρικούς τύπους. Μετα-μεταγραφική ρύθμιση γονιδίων κατά την ανάπτυξη. Μεταφραστική και μετα-μεταφραστική ρύθμιση κατά την ανάπτυξη.

Κυτταρική αύξηση και διαίρεση (8 Ώρες): α) Τα βήματα του κυτταρικού κύκλου, β) Ρυθμιστικοί μηχανισμοί της κυτταρικής διαίρεσης στους πολυκύτταρους οργανισμούς, γ) Μηχανισμοί μετάδοσης μηνυμάτων από υποδοχείς της κυτταρικής μεμβράνης, δ) Απόπτωση.

Ογκογονίδια - καρκίνος (4 Ώρες).

Ωογένεση αμφίβιων και εντόμων. Φυλοκαθορισμός στον C. elegans (4 Ώρες).

Μοριακή Βιολογία της γονιμοποίησης - In vitro γονιμοποίηση - Διαγονιδιακά ζώα (4 Ώρες).

Σχηματισμός προτύπου σώματος σε Νηματώδεις, Έντομα, Αμφίβια και Θηλαστικά (4 Ώρες).

Γενετικός έλεγχος του σχηματισμού προτύπου σώματος στη Δροσόφιλα (6 Ώρες): Μεταλλαγές μητρικής επίδρασης που καθορίζουν τους άξονες του σώματος, μεταμερικά γονίδια, ομοιοτικά γονίδια.

Η αδρανοποίηση του Χ φυλετικού χρωμοσώματος: Μηχανισμός αδρανοποίησης του ενός Χ χρωμοσώματος στα θηλαστικά - Σημμασία της αδρανοποίησης

Γενετικό Εντύπωμα: Αποσιώπηση γονιδίων - Σύνδρομα που σχετίζονται με το γενετικό εντύπωμα

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Κ. Λάμνησου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενετικής - Μοριακής Γενετικής Ανθρώπου (Συντονίστρια Μαθήματος) - Παν. Κόλλια, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μοριακής Γενετικής Ανθρώπου
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  eclass.uoa.gr
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: GENES VIII Επίτομη Έκδοση
Συγγραφέας: Benjamin Lewin
Εκδοτικός Οίκος: Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Ι. Μπάσδρα & ΣΙΑ Ο.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αλεξανδρούπολη, 2013 - ISBN: 978-960-99895-9-6
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 33133226
 
Παρατηρήσεις: