Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » Πιστοποιητικό Γνώσης Χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

(ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 15/05/23)

Η Συνέλευση του Τμήματος, στη συνεδρίαση της 15ης Μαΐου 2023, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’αριθμ. 38909/26-04-2023 εγκύκλιο του Αντιπρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. και την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ Β΄3614/2022 και Β΄ 594/2023), τροποποιεί την από 23/04/2021 σχετική απόφαση και αποφασίζει τη χορήγηση του πιστοποιητικού γνώσης χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, μόνο στους πτυχιούχους (εφόσον δύναται να χορηγηθεί μόνο σε κατόχους τίτλου σπουδών), οι οποίοι έχουν εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον σε τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα από τους παρακάτω καταλόγους προπτυχιακών μαθημάτων, ανάλογα με το πρόγραμμα που παρακολούθησαν:

 

ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 
  Μάθημα Κωδικός
Εξάμηνο ECTS  
           
  Οικολογία Πληθυσμών 501 Ε' 7,0  
           
  Εξελικτική Βιολογία 708 Ζ' 7,0  
           
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 801 Ζ' & Η' 34  
           
  Βιοστατιστική 608 Δ' 3,5  
           
  Βιοπληροφορική 614 ΣΤ' 5,5  
           
  Βιοφυσική 606 ΣΤ' 6,0  
           
  Ιχθυολογία 705 Ζ' 4,0  
           
  Βιολογική Ωκεανογραφία 704 Η' 5,5  
           
  Βιοτεχνολογία 806 Η' 5,5  
           
 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 
  Μάθημα Κωδικός
Εξάμηνο ECTS  
           
  Ιστορία & Εξέλιξη της Βιολογίας 13Β001 Α' 5,0  
           
  Στοιχεία Μαθηματικών & Βιοστατιστική 13Β007 Β' 7,0  
           
  Οικολογία 13Β014 Δ' 10,5  
           
  Εξελικτική Βιολογία 13Β015 Ε' 7,0  
           
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 13Β016 Ζ' & Η' 40,0  
           
  Μοριακή Γενετική 13Β027 ΣΤ' 6,5  
           
  Βιοφυσική 13Β033 ΣΤ' 6,5  
           
  Βιοτεχνολογία 13Β038 ΣΤ' 6,5  
           
  Βιολογική Ωκεανογραφία 13Β040 Ζ' 5,5  
           
  Βιοπληροφορική 13Β041 Ζ' 5,5  
           
  Ιχθυολογία 13Β042 Ζ' 4,0  

Πιστοποιητικό Γνώσης Χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή