Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » Πιστοποιητικό Γνώσης Χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

(ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 23/04/21)

 

Η Συνέλευση του Τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη της τα πολλαπλά αιτήματα αποφοίτων για χορήγηση πιστοποιητικού γνώσης χρήσης υπολογιστών για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, καθώς και το ΦΕΚ 38/23-9-2020 σχετικά με τους τρόπους απόδειξης γνώσης χειρισμού Η/Υ (Παράρτημα Γ) στο οποίο αναφέρεται ότι: «Οι υποψήφιοι της Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδεικνύουν επαρκώς τη γνώση χειρισμού Η/Υ ακόμη και με μόνη την υποβολή βεβαιώσεων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ με τις οποίες πιστοποιείται ότι παρακολούθησαν επιτυχώς, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία κατά την εκτίμηση του τμήματος εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής ή του χειρισμού Η/Υ» και μετά από πρόταση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών, αποφάσισε ομόφωνα στη συνεδρίαση της στις 23/4/21 να χορηγεί το Τμήμα Βιολογίας πιστοποιητικό γνώσης χρήσης υπολογιστών στους φοιτητές και αποφοίτους του Τμήματος που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον τέσσερα εξαμηνιαία μαθήματα από τους παρακάτω καταλόγους προπτυχιακών μαθημάτων, ανάλογα με το πρόγραμμα που παρακολουθούν ή παρακολούθησαν:

 

ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 
  Μάθημα Κωδικός
Εξάμηνο ECTS  
           
  Οικολογία Πληθυσμών 501 Ε' 7,0  
           
  Εξελικτική Βιολογία 708 Ζ' 7,0  
           
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 801 Ζ' & Η' 34  
           
  Βιοστατιστική 608 Δ' 3,5  
           
  Βιοπληροφορική 614 ΣΤ' 5,5  
           
  Βιοφυσική 606 ΣΤ' 6,0  
           
  Ιχθυολογία 705 Ζ' 4,0  
           
  Βιολογική Ωκεανογραφία 704 Η' 5,5  
           
  Βιοτεχνολογία 806 Η' 5,5  
           
 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 
  Μάθημα Κωδικός
Εξάμηνο ECTS  
           
  Ιστορία & Εξέλιξη της Βιολογίας 13Β001 Α' 5,0  
           
  Στοιχεία Μαθηματικών & Βιοστατιστική 13Β007 Β' 7,0  
           
  Οικολογία 13Β014 Δ' 10,5  
           
  Εξελικτική Βιολογία 13Β015 Ε' 7,0  
           
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 13Β016 Ζ' & Η' 40,0  
           
  Μοριακή Γενετική 13Β027 ΣΤ' 6,5  
           
  Βιοφυσική 13Β033 ΣΤ' 6,5  
           
  Βιοτεχνολογία 13Β038 ΣΤ' 6,5  
           
  Βιολογική Ωκεανογραφία 13Β040 Ζ' 5,5  
           
  Βιοπληροφορική 13Β041 Ζ' 5,5  
           
  Ιχθυολογία 13Β042 Ζ' 4,0