Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο νέος νόμος για την Ανώτατη Εκπαίδευση (4957/2022), με εφαρμογή από τον Ιούλιο του 2022, επιφέρει κάποιες αλλαγές στα όσα προβλέπονται από τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (ΚΔΣ) του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ (όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β 1040/22.3.2018) για την εκπόνηση και υποστήριξη διδακτορικής διατριβής (ΔΔ). Πιο συγκεκριμένα:

Το άρθρο 92 αποσαφηνίζει ότι για την εγγραφή σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών θα πρέπει είτε ο/η ενδιαφερόμενος/η να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή απόφοιτος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στη χορήγηση ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών σύμφωνα με το άρθρο 78. Συνεπώς, δεν ισχύουν πλέον τα ειδικά κριτήρια (ΚΔΣ, άρθρο 2) βάσει των οποίων μπορούσε να γίνει δεκτός για την εκπόνηση ΔΔ ενδιαφερόμενος/η που δεν διέθετε δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών.

Το άρθρο 94 προβλέπει ότι στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή δύνανται να συμμετέχουν ως μέλη και Ομότιμοι Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ, ο αριθμός των οποίων όμως στην συμβουλευτική επιτροπή δεν μπορεί να υπερβαίνει τον έναν. Η συγκεκριμένη πρόνοια λειτουργεί προσθετικά στα όσα αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφοι 1 και 2 του ΚΔΣ.

Το άρθρο 95, παράγραφος 1, προβλέπει ότι στην επταμελή εξεταστική επιτροπή θα πρέπει να συμμετέχουν κατ’ ελάχιστον τέσσερα μέλη ΔΕΠ που ανήκουν στο Α.Ε.Ι. στο οποίο εκπονείται η διδακτορική διατριβή. Το συγκεκριμένο άρθρο λειτουργεί προσθετικά στο άρθρο 6, παράγραφο 3 του ΚΔΣ.

Στο Τμήμα λειτουργεί Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, με στόχο την ανάδειξη πρωτότυπων ερευνητικών προσεγγίσεων στις επιστημονικές περιοχές, τους τομείς ή τα γνωστικά αντικείμενα που προσφέρονται από το Τμήμα. Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικής Διατριβής, η απονομή της οποίας αποτελεί ανώτατη ακαδημαϊκή διάκριση. Για το λόγο αυτό, η Διδακτορική Διατριβή πρέπει να είναι υψηλού επιπέδου και ποιότητας ώστε να εξασφαλίζει την αναγνώριση του κατόχου της από την Πανεπιστημιακή και γενικότερα την επιστημονική κοινότητα στον εθνικό αλλά και στο διεθνή χώρο. 

Σκοπός του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών είναι η παραγωγή υψηλού επιπέδου πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος, η κριτική αποτίμηση της ποιότητάς της μέσω του επιστημονικού διαλόγου, η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της προς προαγωγή της επιστήμης και οφείλει να οδηγεί σε ερευνητικά συμπεράσματα αξιόλογα για την εξέλιξη της γνώσης στην Επιστήμη της Βιολογίας. Στοχεύει επίσης στην παροχή άρτιας εξειδίκευσης στον υποψήφιο, και στην ανάπτυξη υψηλών ακαδημαϊκών δεξιοτήτων αναφορικά με τον εντοπισμό και την κατάλληλη πλαισίωση ερωτημάτων που σχετίζονται με ερευνητικούς προβληματισμούς.

Γενικές Πληροφορίες

Η εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ) στο Τμήμα εναρμονίζεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις του θεσμικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές τρίτου κύκλου στην ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση. Το Τμήμα διαθέτει πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό, στην οργάνωση και στην υλοποίηση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών.

Η φιλοσοφία και τα περιεχόμενα του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών αντανακλούν τις πλέον πρόσφατες τάσεις στα Τμήματα Βιολογίας ή Βιοεπιστημών του ελληνικού και διεθνή χώρου. Στην υλοποίηση του Προγράμματος ενσωματώνονται συνεχώς οι σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και όλες οι αντίστοιχες διδακτικές μέθοδοι. Η εβδομαδιαία φυσική παρουσία στο Τμήμα, η εμπλοκή στο διδακτικό και ερευνητικό έργο του Τμήματος, η δια ζώσης και η από απόσταση φοίτηση σε μαθήματα που διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος ή διδάσκονται σε αναγνωρισμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, η μαθητεία, καθώς και η υποχρεωτική συγγραφική παρουσία σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια, παρέχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια στον αυριανό επιστήμονα-ερευνητή, καθιστώντας τον ικανό να ανταποκριθεί με επάρκεια στις σύγχρονες ακαδημαϊκές, ερευνητικές και εργασιακές απαιτήσεις.

Στον από 4 Αυγούστου 2018 ισχύοντα Κανονισμό του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος – ο οποίος έχει εκπονηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 και έχει εγκριθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος στη συνεδρίαση της 13ης Δεκεμβρίου 2017 – αναφέρονται αναλυτικά οι διαδικασίες αποδοχής στο Πρόγραμμα, αποτίμησης της προόδου και περάτωσης της Διδακτορικής Διατριβής, ώστε κάθε υποψήφιος διδάκτορας: α) να γνωρίζει εκ των προτέρων το περιβάλλον σπουδών στο οποίο αιτείται να εγγραφεί, και β) μετά την εγγραφή του, να γνωρίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του.

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στο Τμήμα πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους την παρακάτω αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, συνοδευόμενη απαραιτήτως από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

  

    Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος
  

    Αίτηση Ανανέωσης Εγγραφής Υποψήφιου Διδάκτορα στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος
  

    Αίτηση Αναγόρευσης / Ορκωμοσίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Διδακτόρων
  

   
  Άλλα Χρήσιμα Αρχεία
       

Παλαιός Κανονισμός Προγράμματος Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών

Για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος, οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να καταθέσουν έντυπο αντίγραφο της διδακτορικής τους διατριβής στη Βιβλιοθήκη της Σχολής Θετικών Επιστημών και να την καταχωρίσουν στο ψηφιακό αποθετήριο «ΠΕΡΓΑΜΟΣ», σύμφωνα με την πολιτική της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του ΕΚΠΑ, ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία καταχώρησης, αφού προηγουμένως συμπληρώσουν και καταθέσουν το σχετικό έντυπο καταχώρησης. (Για κάθε αλλαγή και τροποποίηση των οδηγιών λειτουργίας του ψηφιακού αποθετηρίου περιηγηθείτε εδώ)