Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » Πρόγραμμα Erasmus

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS

Τι είναι το Πρόγραμμα Erasmus

Το Πρόγραμμα Erasmus αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Δια Βίου Μάθησης» (Life- long Learning Programme - LLP) και είναι το βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) που αποσκοπεί τόσο στην ενθάρρυνση και υποστήριξη της κινητικότητας φοιτητών/σπουδαστών και διδασκόντων όσο και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. To Πρόγραμμα Erasmus υποστηρίζει τη δημιουργία ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (European Higher Education Area – EHEA), μέσω της αυξανόμενης κινητικότητας μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης – γεγονός το οποίο ενθαρρύνει την καινοτομία, την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ε.Ε.

Η δράση του Προγράμματος Erasmus «Student Mobility for Studies» ή Erasmus/Σπουδές, παρέχει τη δυνα- τότητα σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες να φοιτήσουν για ένα διάστημα με υποτροφία σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες Erasmus και να επωφεληθούν εκπαιδευτικά, γλωσσικά και πολιτισμικά από την εμπειρία απόκτησης γνώσεων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι σπουδές στο εξωτερικό κυμαίνονται από τρείς (3) έως δώδεκα (12) μήνες και αναγνωρίζονται πλήρως από το Πανεπιστήμιο προέλευσης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στο Πρόγραμμα ERASMUS

Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές που είναι: α) υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Δια Βίου Μάθηση» (LLP), β) υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό Πρόγραμμα Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο), γ) φοιτητές εγγεγραμμένοι στο δεύτερο έτος των προπτυχιακών σπουδών.

Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν μόνο μέσω των διμερών συμφωνιών που έχουν συνάψει Καθηγητές του Τμήματος.

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές οι οποίοι έχουν μετακινηθεί τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη στα πλαίσια του Προγράμματος ERASMUS/Σπουδές, είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό/διδακτορικό επίπεδο, δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα για δεύτερη φορά. Για τη διασφάλιση του όρου αυτού γίνεται έλεγχος στα ονόματα των υποτρόφων των προηγούμενων ετών. Ωστόσο, οι φοιτητές που έχουν συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Erasmus/Πρακτική Άσκηση, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus/Σπουδές.

Πότε και πως γίνεται η επιλογή των ενδιαφερόμενων φοιτητών

Η μετακίνηση των φοιτητών κάθε Τμήματος γίνεται μόνον μέσω των διμερών συμφωνιών που έχουν συναφθεί από Καθηγητές του Τμήματος και ισχύουν για το συγκεκριμένο Ακαδημαϊκό Έτος. Υπεύθυνοι για τις διμερείς συμφωνίες με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια είναι σε κάθε Τμήμα ένας ή περισσότεροι Καθηγητές από τους οποίους γίνεται η επιλογή των φοιτητών κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο. Η επιλογή αφορά όλο το επόμενο Ακαδημαϊκό Έτος (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο).

Οι χώρες, τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα προς τα οποία έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν οι φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας, οι Υπεύθυνοι Καθηγητές (Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι του Προγράμματος ERASMUS) – στους οποίους μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές – οι προβλεπόμενες θέσεις φοιτητών, καθώς και η συνολική διάρκεια φοίτησης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2013 – 2014, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS
Χώρα Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια
Κωδικός  Πανεπιστημίου Υπεύθυνος Καθηγητής Αριθμός Φοιτητών Σύνολο
Μηνών
Αυστρία Universitat fur Bodenkulrur Wien (BOKU) A WIEN 03 Γ. Διαλλινάς 3 18
Ισπανία Universidad de Castilla-La Mancha E CIUDA-R 01 Μ. Αριανούτσου 1 6
Ισπανία Universidad Autonoma de Madrid E MADRID 04 Σ. Κουγιανού 1 6
Ισπανία Universidad de Cadiz E CADIZ 01 Α. Νικολαΐδου 3 18
Ισπανία Universidad de Salamanca E SALAMAN 02 Π. Παφίλης 2 12
Κύπρος University of Cyprus CY NICOSIA 01 Β. Κουβέλης 4 24
Πολωνία Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II PL LUBLIN 02 Σ. Κουγιανού 1 10
Πορτογαλία Universidade do Minho P BRAGA 01 Γ. Διαλλινάς 2 18
Τουρκία Istanbul Universitesi TR ISTANBU 03 Σ. Ριζοπούλου 5  30
Τουρκία Sabanci University TR ISTANBU 20 Σ. Ριζοπούλου 4 24
Τουρκία Toros University TR MERSIN 04 Σ. Ριζοπούλου 4 24
 

Ακολουθώντας τον συνδέσμο (link) προς τον ιστοχώρο κάθε ενός από τα προαναφερόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα, παρέχονται πληροφορίες για πρακτικά θέματα όπως: διαδικασία εγγραφής, Πρόγραμμα Σπουδών, διάρκεια των εξαμήνων, δυνατότητα στέγασης κλπ.

Βασικά κριτήρια επιλογής

 

Α. Προπτυχιακοί φοιτητές

 

 

Α.1. Επίπεδο γνώσης της γλώσσας της χώρας του Πανεπιστημίου υποδοχής (ή της Αγγλικής γλώσσας στην περίπτωση που το Πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί την Αγγλική γλώσσα ως γλώσσα διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς φοιτητές του). Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας της κινητικότητας και σύμφωνα με την κλίμακα γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης, ορίζεται ως ελάχιστο απαιτούμενο η καλή γνώση της γλώσσας, δηλ. το επίπεδο Β2 ή η πολύ καλή γνώση, επίπεδο C1. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά για τις πέντε ευρύτερα διαδεδομένες γλώσσες τα αντίστοιχα διπλώματα:

 

Επίπεδο Β2: Αγγλικά: First Certificate in English (FCE) του Πανεπιστημίου Cambridge ή άλλο ισότιμο - Γαλλικά: DELF B2 ή DELF 1er Degre ή Sorbonne B2 ή άλλο ισότιμο - Γερμανικά: Goethe-ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDFB) ή Goethe-ZERTIFIKAT Β2 ή άλλο ισότιμο - Ιταλικά: Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Perugia ή άλλο ισότιμο - Ισπανικά: Diploma de Espanol como Lengua Extranjera (Nivel Intermedio) ή Diploma dele Basico de Espanol, ή άλλο ισότιμο.

 

Επίπεδο C1: Αγγλικά: Certificate in Advanced English (CAE) του Πανεπιστημίου Cambridge ή άλλο ισότιμο - Γαλλικά: DALF C1 ή DELF 2eme Degre ή άλλο ισότιμο - Γερμανικά: Goethe -ZERTIFIKAT C1 ή το παλαιότερο Zentrale Mittelstufenprufung (ZMP) ή άλλο ισότιμο - Ιταλικά: Diploma di Lingua Italiana του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθήνας  ή Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana, Livello 4 (CELI 4) του Πανεπιστημίου της Perugia ή άλλο ισότιμο - Ισπανικά: Certificado  Elemental E.O.I (Escuelas Oficiales de Idiomas) ή άλλο ισότιμο.

Και για τις πέντε παραπάνω γλώσσες η επαρκής γνώση ή η πολύ καλή γνώση αποδεικνύεται επίσης και με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2  ή Γ1 ή του ν.2740/1999.

Κατά συνέπεια, ως ελάχιστο κρίνεται το επίπεδο γλωσσομάθειας Β2. Στην τελική επιλογή των φοιτητών από τους Καθηγητές λαμβάνεται υπόψη το ανώτερο επίπεδο γλωσσομάθειας. Οι φοιτητές για να πιστοποιούν την καλή γνώση της γλώσσας πρέπει να προσκομίζουν στους Καθηγητές τα αντίστοιχα διπλώματα. Σε περίπτωση που κάποιοι φοιτητές δεν κατέχουν ακόμη το δίπλωμα πρέπει να προσκομίζουν βεβαίωση όπου θα πιστοποιείται ότι παρακολουθούν σε φροντιστήριο σπουδές αντίστοιχου επιπέδου και πρόκειται να συμμετάσχουν στις αμέσως επόμενες εξετάσεις για το δίπλωμα αυτό. Η βεβαίωση (σε χαρτί με λογότυπο του φροντιστηρίου) πρέπει να φέρει την υπογραφή και την σφραγίδα του Καθηγητή του φροντιστηρίου. Σε περπίπτωση που οι φοιτητές κάνουν μαθήματα σε Καθηγητή ιδιώτη, η βεβαίωση πρέπει να έχει πρωτότυπη υπογραφή του διδάσκοντα, με συνημμένη είτε την επάρκειά του σε φωτοτυπία είτε το πτυχίο του ξένης φιλολογίας, επίσης σε φωτοτυπία.

 

Α.2. Αριθμός μαθημάτων: Οι προπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα μόνον αν τη στιγμή που κάνουν αίτηση για μετακίνηση Erasmus έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον τόσα μαθήματα όσα αντιστοιχούν αριθμητικά σε ένα έτος σπουδών.

Οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης ή είναι επί πτυχίω, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα μόνον αν χρωστούν ικανό αριθμό μαθημάτων ώστε να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής και αναγνώρισης μαθημάτων από το Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου υποδοχής.

 

Α.3. Μέσος όρος βαθμολογίας: Υπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας του φοιτητή στα μαθήματα στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ως τη στιγμή που κάνει αίτηση για μετακίνηση Erasmus.

 

Β. Μεταπτυχιακοί φοιτητές

 

Β.1. Επίπεδο γλώσσας: Ισχύει ό,τι ακριβώς αναφέρεται παραπάνω για τους προπτυχιακούς φοιτητές.

 

Β.2. Αριθμός μαθημάτων: Οι φοιτητές Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το Α' εξάμηνο των σπουδών τους σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος, ώστε να είναι σε θέση να υποβάλουν αίτηση για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Β.3. Μέσος όρος βαθμολογίας: Υπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας του μεταπτυχιακού φοιτητή στα μαθήματα στα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς έως τη στιγμή που κάνει αίτηση για μετακίνηση Erasmus.

 

Γ. Υποψήφιοι διδάκτορες

 

Για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων – εκτός της πολύ καλής γνώσης της γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο Β2 ή C1) – είναι απαραίτητη η αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής. Στην εισήγηση πρέπει να αναγράφεται το θέμα της διατριβής και να βεβαιώνεται ότι το Πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος στο εξωτερικό θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής και θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο των σπουδών του. Στην επιλογή συνεκτιμώνται ο βαθμός πτυχίου και του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

 

Σημειώνεται ότι εκτός από τα παραπάνω υποχρεωτικά κριτήρια επιλογής, οι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι του Προγράμματος μπορούν να θέτουν επιπλέον κριτήρια τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφονται στην ανακοίνωση – προκήρυξη και στον Πίνακα Επιλογής Φοιτητών που αναρτάται στην Γραμματεία και στον ιστοχώρο του Τμήματος.

Περίοδος σπουδών, επιλογή και αναγνώριση μαθημάτων

Η διάρκεια των σπουδών στο εξωτερικό δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να είναι μικρότερη από τρεις (3) μήνες ούτε μεγαλύτερη από δώδεκα (12). Παρατάσεις στο αρχικά εγκεκριμένο διάστημα μετακίνησης δίνονται μόνο στην περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί το ήδη συμφωνηθέν Πρόγραμμα Σπουδών και όχι για φοίτηση στο επόμενο εξάμηνο με επιλογή νέων μαθημάτων.

Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν μέσω του Προγράμματος ERASMUS μόνον για να διανύσουν μια περίοδο σπουδών σε ξένο Ίδρυμα αντικαθιστώντας την αντίστοιχη περίοδο φοίτησης στο Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παρακολουθήσουν μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 ECTS (πιστωτικές μονάδες) ανά εξάμηνο σπουδών. 'Οσοι όμως φοιτούν σε Τμήματα όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ECTS πρέπει να παρακολουθήσουν αντίστοιχο αριθμό μαθημάτων με αυτόν που θα παρακολουθούσαν στο Τμήμα Βιολογίας κατά την ίδια χρονική περίοδο  (όχι όμως λιγότερα από 3 μαθήματα σε κάθε εξάμηνο σπουδών).

Οι φοιτητές, μετά την επιλογή τους, δεν πρέπει (ούτε πριν ούτε κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο εξωτερικό) να εξεταστούν στην Ελλάδα στα μαθήματα που αντιστοιχούν σε αυτά που έχουν δηλώσει ότι θα  παρακολουθήσουν στο εξωτερικό.

Οι φοιτητές οφείλουν να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν και να εξασφαλίσουν ικανοποιητική επίδοση αξιοποιώντας το χρόνο σπουδών τους στο εξωτερικό, με στόχο πάντα την αναγνώριση των σπουδών τους. Σε περίπτωση αποτυχίας σε όλα τα μαθήματα ή επιτυχίας σε ένα μόνο μάθημα ανά εξάμηνο σπουδών, οι φοιτητές πρέπει να προσκομίσουν: α) αποδεικτικό του Ιδρύματος υποδοχής που να πιστοποιεί την παρακολούθηση όλων των μαθημάτων που αναγράφονται στο learning agreement τους καθώς και την εξέτασή τους σε αυτά και β) έγγραφο του Υπεύθυνου Καθηγητή που να αιτιολογεί τη χαμηλή επίδοση ή αποτυχία. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, μετά την εξέταση των εγγράφων, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 14 της Σύμβασης μεταξύ φοιτητών και Ιδρύματος δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή μέρους ή του συνόλου της χορηγηθείσας υποτροφίας.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν αντί να παρακολουθήσουν μαθήματα στο Πανεπιστήμιο υποδοχής να εκπονήσουν διπλωματική/πτυχιακή εργασία μόνον εφόσον στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών στο οποίο φοιτούν, αυτή αποτελεί το μόνο μάθημα σε συγκεκριμένο εξάμηνο. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει επιπλέον να παρακολουθήσουν και έναν αριθμό μαθημάτων.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να κάνουν πρακτικές/κλινικές ασκήσεις στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής συγχρόνως με την παρακολούθηση των αντίστοιχων μαθημάτων των οποίων η άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.

Η πλήρης ακαδημαϊκή αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό είναι ο βασικός σκοπός του Προγράμματος και επιτυγχάνεται ως εξής:

Α. Στα Τμήματα όπου εφαρμόζεται το σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων ECTS: οι φοιτητές επιλέγουν από το Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου υποδοχής μαθήματα τα οποία πρέπει να αντιστοιχούν σε 30 πιστωτικές μονάδες ECTS ανά εξάμηνο σπουδών ή 20 πιστωτικές μονάδες ECTS σε περίπτωση σπουδών που ολοκληρώνονται εντός τριμήνου. Η  αναγνώριση των σπουδών γίνεται μέσω της μεταφοράς και αντιστοίχισης των πιστωτικών αυτών μονάδων με τα μαθήματα του Τμήματος – εφόσον οι φοιτητές έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο Ίδρυμα υποδοχής.

Β. Στα Τμήματα όπου εφαρμόζεται το σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων ECTS: μετά την επιλογή τους οι φοιτητές θα πρέπει να συμβουλευτούν το Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου για το οποίο έχουν επιλεγεί και σε συνεργασία με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο της διμερούς συμφωνίας να επιλέξουν μαθήματα (τουλάχιστον 3 ανά εξάμηνο) τα οποία παρουσιάζουν ομοιότητα στην ύλη με τα διδασκόμενα μαθήματα στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι θα πρέπει να εξασφαλίσουν εγγράφως τη συμφωνία των συναδέλφων τους οι οποίοι διδάσκουν τα αντίστοιχα μαθήματα με αυτά που έχουν επιλεγεί, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία αναγνώρισης των μαθημάτων αυτών μετά την επιστροφή των φοιτητών από το εξωτερικό.

Η επιλογή των μαθημάτων αποτυπώνεται στη Συμφωνία Σπουδών (Learning Agreement) η οποία υπογράφεται από τον φοιτητή, τους Ακαδημαϊκούς Υπεύθυνους και τους Συντονιστές ERASMUS και των δύο Ιδρυμάτων (προέλευσης και υποδοχής)

Μετά την επιστροφή από το εξωτερικό – και εφόσον έχει εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα που είχε επιλέξει – ο φοιτητής προσκομίζει στον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκε, ώστε να γίνει η αντιστοιχία με τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατόπιν, αφού καταχωρηθούν οι βαθμοί των μαθημάτων στο μηχανογραφικό δελτίο του φοιτητή, του χορηγείται το πιστοποιητικό αναγνώρισης σπουδών υπογεγραμμένο από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο και την Γραμματέα του Τμήματος.

Διαδικασία επιλογής - Υποχρεώσεις Ακαδημαϊκών Υπευθύνων

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Εθνική Μονάδα LLP–Erasmus/ΙΚΥ, αποτελεί υποχρέωση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το σύστημα επιλογής φοιτητών να είναι απολύτως διαφανές, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή και αποτελεσματική υλοποίηση του Προγράμματος. Μάλιστα δε έχει ζητηθεί από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) να γίνεται προκήρυξη με ευρεία δημοσιότητα και γνωστοποίηση των κριτηρίων επιλογής, να υπάρχει κατάλογος των αρχικών αιτήσεων, δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της επιλογής και των λόγων απόρριψης και τήρηση καταλόγων επιλεγέντων, απορριφθέντων και επιλαχόντων φοιτητών.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει ορίσει μια συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής φοιτητών, η οποία συμπεριλαμβάνει τα προαναφερόμενα βασικά κριτήρια επιλογής που πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται από τους Ακαδημαϊκούς Υπευθύνους όλων των Τμημάτων.

 

Συγκεκριμένα οι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι του Προγράμματος θα πρέπει:

1. Να αναρτούν προκήρυξη τόσο στον ιστοχώρο όσο και στη Γραμματεία του Τμήματος (αντίγραφο της οποίας πρέπει να αποστέλλεται και στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του ΕΚΠΑ), ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα και έγκυρα όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται το Τμήμα (με βάση τις διμερείς συμφωνίες κινητικότητας φοιτητών κάθε Ακαδημαϊκού Έτους), τις προβλεπόμενες θέσεις, την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και – απαραιτήτως – τα κριτήρια επιλογής.

2. Να εξασφαλίζουν σωστή και απόλυτα διαφανή διαδικασία επιλογής, μέσω του ακόλουθου Πίνακα Επιλογής Φοιτητών ERASMUS:

Για τον λόγο αυτό, οι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι του Προγράμματος, στον συγκεκριμένο Πίνακα θα πρέπει να αναφέρουν εκτός από τα βασικά και τα επιπλέον κριτήρια επιλογής που θέτουν. Επίσης στον Πίνακα θα πρέπει να καταγράφονται όλοι οι αιτούντες φοιτητές καθώς και ποίοι από αυτούς επιλέγονται, για ποιό εξάμηνο και για ποιό Ίδρυμα υποδοχής, ποίοι είναι οι επιλαχόντες (για το εαρινό μόνο εξάμηνο, μέχρι τρεις ανά Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο και με δηλωμένη τη σειρά προτεραιότητας) και  ποίοι απορρίπτονται. Τέλος ο Πίνακας Επιλογής Φοιτητών ERASMUS θα πρέπει να αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή με φαξ αφενός στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων – οπωσδήποτε πριν από τα τέλη Μαρτίου – και αφετέρου στη Γραμματεία του Τμήματος προκειμένου να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων και – απαραιτήτως - στoν ιστοχώρο του Τμήματος.

Η συμμετοχή των φοιτητών στο Πρόγραμμα οριστικοποιείται μόνον αφού παραληφθεί από το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων πλήρως συμπληρωμένος ο προαναφερόμενος Πίνακας. Αμέσως μετά οι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι παραλαμβάνουν τα έντυπα για τη συμμετοχή των επιλεγέντων φοιτητών στο Πρόγραμμα (Αίτηση - Δήλωση, Σύμβαση, Συμφωνία Σπουδών – Learning Agreement) ώστε να τα δώσουν στους επιλεγέντες φοιτητές, να τα  συμπληρώσουν (με τη βοήθεια των Ακαδημαϊκών Υπευθύνων) και να τα καταθέσουν στο τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων κατά τις συγκεκριμένες ημερομηνίες υποβολής των εντύπων (εντός του Μαΐου) οι οποίες ανακοινώνονται σχετικά.

Ενημέρωση των Πανεπιστημίων υποδοχής

Αμέσως μετά την επιλογή των φοιτητών, οι Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι του Προγράμματος ενημερώνουν τα Πανεπιστήμια υποδοχής για τα ονόματα των φοιτητών που θα μετακινηθούν και το εξάμηνο κατά το οποίο θα φοιτήσουν εκεί. Αν δεν προηγηθεί αυτό, τα Πανεπιστήμια υποδοχής απορρίπτουν τις αιτήσεις που πρέπει να υποβάλουν κατόπιν ατομικά οι φοιτητές για συμμετοχή στο Πρόγραμμα, για στέγαση, μαθήματα γλώσσας κλπ.

Άλλες πληροφορίες για ενημέρωση των φοιτητών

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα ERASMUS φοιτητές μπορούν να βρούν περισσότερες και πιο επικαιροποιημένες πληροφορίες στον ιστοχώρο του Προγράμματος ή να συμβουλευθούν το έντυπο υλικό των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο αρχείο που τηρείται στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου (Πανεπιστημίου 30, 106 79 Αθήνα - E-mail: erasmus[at]interel.uoa[dot]gr), καθημερινά  11:00 – 13:00, εκτός Παρασκευής.

Το ύψος της μηνιαίας υποτροφίας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2013 - 2014 αναμένεται ότι θα κυμανθεί μεταξύ € 300 και € 657, ανάλογα με τη χώρα υποδοχής.

Επιπλέον χρηματοδότηση προβλέπεται από το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση/ERASMUS για τους Φοιτητές με Αναπηρία (ΦμεΑ) για τους οποίους το μηνιαίο ποσό υποτροφίας κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2011 - 2012 αναμένεται ότι θα κυμανθεί κυμανθεί μεταξύ 401 και € 939, ανάλογα με τη χώρα υποδοχής.