Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Κατατακτήριες Εξετάσεις 2017 - 2018

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017 - 2018

Η κατάταξη πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην επισυναπτόμενη Υπουργική Απόφαση.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις κατατίθενται καθημερινά στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2017 (μεταξύ των ωρών 11:00 και 14:00), ενώ οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν μεταξύ 6, 7 και 8 Δεκεμβρίου 2017.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου (υπόδειγμα διατίθεται ηλεκτρονικά εδώ)

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση ττης Συνέλευσης του Τμήματος σχετικά με τις κατατάξεις πτυχιούχων στο Τμήμα Βιολογίας για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016 - 2017 πατώντας εδώ.
 
Στην απόφαση περιλαμβάνονται: α) τα εξεταζόμενα μαθήματα, β) η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων και τα προτεινόμενα συγγράμματα, γ) η κατάταξη των διαφόρων κατηγοριών πτυχιούχων σε εξάμηνο σπουδών, δ) ο ορισμός βαθμολογητών και αναβαθμολογητών των εξεταζόμενων μαθημάτων, ε) οι ημερομηνίες διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων και στ) τα μέλη της Επιτροπής Κατατάξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016.

Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο αίτησης κατατακτηρίων εξετάσεων που θα υποβάλλετε στη Γραμματεία του Τμήματος πατώντας εδώ. Οι αιτήσεις  κατατίθενται Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή, μεταξύ των ωρών 11:00 και 14:00.