Αρχική » Τομείς » Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας » Κωνσταντίνος Βοργιάς
   

Κωνσταντίνος E. Βοργιάς Γραφείο: 9 (V+8)
Καθηγητής Bιοχημείας Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: cvorgias[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - Curriculum Vitae Τηλέφωνο: 210 727 4514 - Fax: 210 727 4158
   

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

  • Μελέτη της δομής, λειτουργίας και ενζυμικών μηχανισμών των ενζύμων που αποικοδομούν χιτίνη (χιτινάση, χιτοβιάσης) από θερμοφιλικά, μεσοφιλικά και ψυχροφιλικά βακτήρια και αρχαιοβακτήρια (χιτινάσες, χιτοβιάσες κλπ) με τη χρήση μοριακών, βιοχημικών, βιοφυσικών τεχνικών, ακτίνες-Χ, NMR, πρωτεινική μηχανική και βιοπληροφορική.
  • Μελέτη των δομικών ιδιοτήτων που είναι υπεύθυνες για την θερμοσταθερότητα της πρωτείνης HU που αλληλεπιδρά με DNA από ψυχροφιλικά μέχρι υπερθερμοφιλικά βακτήρια με τη χρήση μοριακών, βιοχημικών, βιοφυσικών τεχνικών, ακτίνες-Χ, NMR, πρωτεινική μηχανική και βιοπληροφορική.
  • Μελέτη της αλληλεπίδρασης της πρωτείνης ΗU με DNA με τη χρήση FRET, βιοφυσικών τεχνικών, ακτίνες-Χ, NMR, πρωτεινική μηχανική και βιοπληροφορική.
  • Μελέτη της αλληλεπίδρασης της πρωτεϊνης p53 (καρκινικός αναστολέας) με την πρωτεϊνη Rad5I (πρωτεϊνη ανασυνδιασμού RNA) με τη χρήση βιοχημικών, μοριακών και κυτταρολογικών μεθόδων (συνεστιακή μικροσκοπία), ακτίνες-Χ, NMR, πρωτεινική μηχανική και βιοπληροφορική.
  • Μελέτη τηε δομής και του ενζυμικού μηχανισμού ενζύμων που αποικοδομούν C-N δεσμούς σε διάφορα φυσικά και τεχνητά πολυμερή (νιτριλάσες κλπ.) με τη χρήση βιοχημικών, μοριακών και κυτταρολογικών μεθόδων (συνεστιακή μικροσκοπία), ακτίνες-Χ, NMR, πρωτεινική μηχανική και βιοπληροφορική.