Αρχική » Τομείς » Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας » Αικατερίνη – Μαρία Παππά

Αικατερίνη – Μαρία Παππά Γραφείο: 18 (VΙ+8)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενετικής - Προσωπική Ιστοσελίδα
Μοριακής Μικροβιακής Γενετικής E-mail: kmpappas[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - Curriculum Vitae Τηλέφωνο: 210 727 4340 - Fax: 210 727 4318
   

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Στα ερευνητικά ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται ποικίλα θέματα βακτηριακής μοριακής γενετικής:

α) φαινόμενα διακυτταρικής επικοινωνίας (quorum sensing) σε μικροοργανισμούς οικονομικής σημασίας όπως το φυτοπαθογόνο βακτήριο Agrobacterium tumefaciens και το αιθανολοπαραγωγό βακτήριο Zymomonas mobilis: μελέτη σινιάλων επικοινωνίας (βακτηριακών φερομονών), κυκλωμάτων μεταγραφικής ρύθμισης που ανταποκρίνονται σε φερομόνες και γονιδίων που επάγονται,

β) γονιδιωματική και μεταγραφωματική ανάλυση (‘omics’) με πρότυπο οργανισμό το αιθανολοπαραγωγό βακτήριο Z. mobilis,

γ) γονιδιακά συστήματα που εμπλέκονται στην επιδιόρθωση του DNA και στην SOS επαγωγή - κατασκευή μεταλλαγμένων στελεχών στο Z. mobilis,

δ) πλασμιδιακή βιολογία: πλασμιδιακός αναδιπλασιασμός, σταθεροποίηση, έλεγχος αριθμού αντιγράφων μέσω θετικής/αρνητικής ρύθμισης, οριζόντια μεταφορά DNA,

ε) βιολογία μεταθετών στοιχείων και χρήσεις αυτών σε γενετική μηχανική, και

στ) μετασχηματισμός ανωτέρων φυτών με χρήση συζευκτικών βακτηρίων ως δοτών διαγονιδίων.

Σε επίπεδο έναρξης είναι έρευνα πάνω στη δημιουργία βιοϋμενίων από πρότυπα τροφικά παθογόνα βακτήρια σε γονιδιωματικό επίπεδο, καθώς και μεταγονιδιωματική ανάλυση - εφαρμογές γενετικής μηχανικής σε λιγνινοκυτταρινολυτικούς μικροοργανισμούς για παραγωγή βιοκαυσίμων.