Αρχική » Τομείς » Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας » Βασίλειος Κουβέλης
   

Βασίλειος Κουβέλης Γραφείο: 14 (VI+8) - Τηλ: 210 727 4488
Επίκουρος Καθηγητής Γενετικής & Βιοτεχνολογίας Προσωπική Ιστοσελίδα

E-mail: kouvelis[at]biol.uoa[dot]gr
Βιογραφικό Σημείωμα - Curriculum Vitae Τηλέφωνο: 210 727 4094 - Fax: 210 727 4318
   

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Μοριακή Γενετική Mικροοργανισμών Bιοτεχνολογικής σημασίας. Αναλυτικότερα:

  • Η ανάλυση και σύγκριση ολόκληρων γονιδιωμάτων με έμφαση στα μιτοχονδριακά γονιδιώματα των μυκήτων και ειδικότερα εντομο- και φυτο- παθογόνους μύκητες.
  • Η γονιδιωματική μελέτη βακτηρίων βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος, όπως Zymomonas mobilis.
  • Η μοριακή διαφοροποίηση και ταυτοποίηση ειδών και στελεχών με μοριακές τεχνικές όπως RFLPs, AFLP, υβριδισμούς, PCR και αλληλούχιση πυρηνικών και μιτοχονδριακών γονιδίων.
  • Η εύρεση φυλογενετικών, φυλογεωγραφικών και εξελικτικών σχέσεων σε μύκητες.
  • Η μελέτη γονιδίων παθογένειας και μηχανισμών παθογένειας εντομοπαθογόνων και μυκητόφιλων μυκήτων.
  • Η αξιολόγηση κινδύνων από μύκητες (που προορίζονται για χρήση ως παράγοντες βιολογικού ελέγχου και προστασία αγροτικών καλλιεργειών από έντομα) ή από δευτερογενείς μεταβολίτες τους με τεστ μεταλλαξιμότητας, όπως είναι το Ames τεστ.
  • Η ανάπτυξη μοριακών εργαλείων για τη γενετική ταυτοποίηση και παρακολούθηση βασιδιομυκήτων (Pleurotus nebrodensis) και φυτών (Stachys virgata) που βρίσκονται υπό την απειλή εξαφάνισης.