Αρχική » Τομείς » Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας » Μιλτιάδης Τύπας
   

Μιλτιάδης Τύπας  
Ομότιμος Καθηγητής Γενετικής - Μικροβιακής Γενετικής Προσωπική Ιστοσελίδα
  E-mail: matypas@biol.uoa.gr
Βιογραφικό Σημείωμα - Curriculum Vitae Τηλέφωνο Οικίας:
   

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

α) Γενετική Μυκήτων/Βιοτεχνολογία: Μοριακή διαφοροποίηση και ταυτοποίηση μυκήτων με οικονομική σημασία, όπως φυτοπαθογόνοι και εντομοφάγοι μύκητες, με κλασικές μοριακές τεχνικές (RFLPs, RAPD, AFLP, PFGE, DGGE, PCR, RT-PCR, DNA/DNA, DNA/RNA υβριδισμοί, ανοσοϋβριδισμοί κ.λπ.). Μελέτη δομής - λειτουργίας μιτοχονδριακών γονιδιωμάτων και φυλογενετικές επιπτώσεις. Γονιδιωματικές αναλύσεις. Μελέτη γονιδίων φυτοπαθογένειας, εντομοπαθογένειας και αλληλεπιδράσεων παθογόνου-ξενιστή. Απομόνωση - προσδιορισμός δομής και μελέτη λειτουργίας γονιδίων αποικοδόμησης κυτταρινούχων και λιγνινοκυτταρινούχων συστατικών για παραγωγή βιο-αιθανόλης. Φυλογενετικές διαφορές μικροοργανισμών, βιοποικιλότητα, βιοασφάλεια. Μελέτη των μοριακών διεργασιών ετεροκαρύωσης σε μιτοσπορικούς μύκητες. Σε επίπεδο ρουτίνας κλασικές προσεγγίσεις δημιουργίας - απομόνωσης - χαρακτηρισμού μεταλλαγών, απομόνωσης και χαρακτηρισμού γονιδίων, χρήσης μεταθετών στοιχείων, χρήσης μιτωτικού ανασυνδυασμού, δημιουργίας πρωτοπλαστών και δεκτικών κυττάρων για μετασχηματισμό, κατασκευή φορέων κλωνοποίησης και υπερέκφρασης γονιδίων, αδρανοποίησης και αντικατάστασης γονιδίων.

β) Βακτηριακή Γενετική/Βιοτεχνολογία: Χημική και τρανσπόzον-μεταλλαξιγένεση, μελέτη μεταθετών στοιχείων (IS και Tn στοιχεία), συζευκτική μεταφορά γονιδίων, κατασκευή στελεχών με επιλεγμένες ιδιότητες, απομόνωση - χαρακτηρισμός πλασμιδίων, κατασκευή φορέων κλωνοποίησης - έκφρασης - υπερέκφρασης, κλωνοποίηση, ανάλυση και χαρακτηρισμός γονιδίων. Εμφαση στη μεταβολική και γενετική τροποποίηση του βακτηρίου Zymomonas mobilis για αυξημένη παραγωγή βιο-αιθανόλης από κατάλοιπα βιομηχανιών τροφίμων και κυτταρινούχες ουσίες. Μελέτη επιδιορθωτικών συστημάτων. Γονιδιωματικές αναλύσεις και γενετικές τροποποιήσεις για παραγωγή χημικών ουσιών προστιθέμενης αξίας.