Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Έναρξη ισχύος: Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018


Πιστοποιημένο από την Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης

της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)

     

 

 

 

     
 
ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2022 - 2023 (PDF)   Mobile Εφαρμογή Uniway

 
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Υπεύθυνη Δήλωση
Πρώτης Εγγραφής
Οδηγίες προς Ορκιζόμενους
κατά την Τελετή Ορκωμοσίας

Εκπαιδευτικός Σκοπός:

   

Σκοπός του Αναθεωρημένου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν τις συνθήκες εκείνες που επιτρέπουν την εμφάνιση της ζωής, τους νόμους που διέπουν την ύπαρξή της και τις παραμέτρους που προσδιορίζουν τις λειτουργίες της στα πέντε επίπεδα οργάνωσης: μόρια, κύτταρα, οργανισμούς, πληθυσμούς και οικοσυστήματα.

Για το σκοπό αυτό το Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών περιλαμβάνει έναν αριθμό μαθημάτων που καλύπτουν το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Βιολογίας και παρέχουν στους φοιτητές υψηλού επιπέδου γνώσεις σε σύγχρονα θέματα: α) της Βιολογίας Κυττάρου και της Βιοφυσικής, β) της Βιοχημείας και της Μοριακής Βιολογίας, γ) της Βοτανικής, δ) της Γενετικής και της Βιοτεχνολογίας, ε) της Ζωολογίας και της Θαλάσσιας Βιολογίας, στ) της Οικολογίας και της Ταξινομικής, καθώς και ζ) της Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου.
   

Περιεχόμενα του Αναθεωρημένου Προγράμματος Σπουδών

Το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει:

  • 16 υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία συγκεντρώνουν 133 ECTS, τα 14 εκ των οποίων διδάσκονται στα πρώτα τέσσερα εξάμηνα (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄), το 15ο (Εξελικτική Βιολογία) στο Ε΄ και το 16ο (Διδακτική των Βιοεπιστημών) στο Ζ΄ εξάμηνο.
  • 37 κατ’ επιλογήν  υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία προσφέρονται στα δύο τελευταία έτη του προγράμματος σπουδών.

Για  την εγγραφή στα μαθήματα επιλογής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιτυχής εξέταση σε επτά (7) τουλάχιστον υποχρεωτικά μαθήματα.

Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων με εργαστήριο που μπορούν να παρακολουθούν οι φοιτητές ανά εξάμηνο είναι πέντε (5).

  • Υποχρεωτική Διπλωματική εργασία που συγκεντρώνει 40 ECTS, η οποία εκπονείται κατά τα δύο τελευταία εξάμηνα (Ζ΄ και Η΄) των σπουδών.
  • Μαθήματα Ελεύθερης επιλογής που προσφέρονται από άλλα Τμήματα του ΕΚΠΑ.

Ο κατάλογος των μαθημάτων ελεύθερης επιλογής καταρτίζεται και αναθεωρείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Μετά την περάτωση του Β΄ εξαμήνου σπουδών, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν μαθήματα ελεύθερης επιλογής, με μέγιστο αριθμό συμμετοχής στο βαθμό του πτυχίου, τα δύο (2) μαθήματα.

  • Προαιρετική Πρακτική Άσκηση που εντάσσεται στα μαθήματα ελεύθερης επιλογής του Ε΄ εξαμήνου και αντιστοιχεί σε τέσσερεις (4) πιστωτικές μονάδες (ECTS), η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με επιλεγμένους Φορείς Υποδοχής από τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.

Ο βαθμός και οι ECTS της Πρακτικής Άσκησης δεν προσμετρώνται στο σύνολο των πιστωτικών μονάδων που είναι απαραίτητες για τη λήψη του πτυχίου, αλλά το μάθημα αναγράφεται στην αναλυτική βαθμολογία και στο Παράρτημα Διπλώματος - Πτυχίο Α΄ Κύκλου Σπουδών.   

Προϋποθέσεις Απόκτησης Πτυχίου:

   
 

Για την απόκτηση πτυχίου, οι φοιτητές/τριες πρέπει:

Να εγγραφούν, να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν συνολικά με επιτυχία σε τουλάχιστον είκοσι επτά (27) μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών: δέκα επτά (17) υποχρεωτικά - συμπεριλαμβανομένης της  Διπλωματικής Εργασίας (ΚΩΔΙΚΟΣ 13Β016) - και τουλάχιστον δέκα (10) μαθήματα επιλογής.
 

 

Να συμπληρώσουν ένα σύνολο τουλάχιστον 240 Ακαδημαϊκών Μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς & Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων - ECTS (European Credit Transfer & Accumulation System)
 

 

Να παρακολουθήσουν οκτώ (8) τουλάχιστον διδακτικά εξάμηνα. Έτσι, ακόμη και αν κάποιος φοιτητής/τρια έχει συμπληρώσει τις προαναφερόμενες απαιτήσεις μέσα σε μικρότερο χρονικό διάστημα, δεν είναι δυνατόν να καταστεί πτυχιούχος πριν συμπληρώσει τη φοίτησή του στα οκτώ εξάμηνα.

 

 

Υπολογισμός Βαθμού Πτυχίου:

   
  Ο βαθμός του ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ υπολογίζεται σε συνάρτηση με την απόδοση του αριθμού των 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται, κατ’ ελάχιστον, για την απόκτησή του. Για τον υπολογισμό του βαθμού του τίτλου σπουδών λαμβάνεται υπόψη η βαρύτητα που έχει κάθε μάθημα στο Πρόγραμμα Σπουδών και η οποία εκφράζεται με τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων (ECTS). Ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του μαθήματος αποτελεί ταυτόχρονα και τον συντελεστή βαρύτητας αυτού του μαθήματος.
   
 

Για τον υπολογισμό του βαθμού του ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε μαθήματος με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων (του μαθήματος) και το συνολικό άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την απόκτηση του τίτλου.

Παράδειγμα 1: Για φοιτητή που αποκτά τον τίτλο σπουδών με 240 ECTS, το συνολικό άθροισμα των επιμέρους γινομένων (βαθμός κάθε μαθήματος επί τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων του μαθήματος) διαιρείται με  το 240.

Παράδειγμα 2: Για φοιτητή που αποκτά τον τίτλο σπουδών με 243 ECTS, το συνολικό άθροισμα των επιμέρους γινομένων (βαθμός κάθε μαθήματος επί τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων του μαθήματος) διαιρείται με  το 243.

   
  Εάν ένας φοιτητής έχει βαθμολογηθεί σε περισσότερα μαθήματα επιλογής ή/και ελεύθερης επιλογής από όσα απαιτούνται σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών για τη λήψη του πτυχίου, μπορεί να επιλέξει ποια μαθήματα δεν θα συνυπολογιστούν στην εξαγωγή του βαθμού του πτυχίου του, με την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός των πιστωτικών μονάδων ECTS που συγκεντρώνεται από τα υπόλοιπα μαθήματα είναι τουλάχιστον ίσος με 240.
   
  Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος στις 10.06.2020:
   
  Η απόκτηση του ΠΤΥΧΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ με το Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών δεν μπορεί να γίνει πριν από την ολοκλήρωση της εξεταστικής του Ιουνίου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 ακόμα και αν έχουν εξασφαλιστεί οι προϋποθέσεις απόκτησής του
   
  Από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και μετά, και ανεξάρτητα από το έτος εγγραφής τους στο Τμήμα, ΟΛΟΙ οι φοιτητές παρακολουθούν το Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών και αποκτούν το ΠΤΥΧΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ σύμφωνα με τις διατάξεις που το διέπουν.
   
  Στους φοιτητές του Παλαιού Προγράμματος Σπουδών που εντάσσονται στο Αναθεωρημένο Πρόγραμμα παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης μαθημάτων, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης για τις αντιστοιχίες των μαθημάτων.
   

Κατάλογος Υποχρεωτικών Μαθημάτων ανά Εξάμηνο:

 

  Τίτλος Μαθήματος Κωδικός
Εξάμηνο Δ.Μ. ECTS
   
  Ιστορία & Εξέλιξη της Βιολογίας 13Β001 Α' 3 5,0
  Ζωολογία 13Β002 Α' 7 9,5
  Οργανική Χημεία 13Β003 Α' 6 8,0
  Γενική & Αναλυτική Χημεία 13Β004 Α' 6 8,0
           
  Βοτανική 13Β005 Β' 8 10,5
  Βιοχημεία 13Β006 Β' 8 10,5
  Στοιχεία Μαθηματικών & Βιοστατιστική 13Β007 Β' 5 7,0
           
  Βιολογία Κυττάρου 13Β008 Γ' 7 9,5
  Μοριακή Βιολογία 13Β009 Γ' 6 8,0
  Φυσιολογία Φυτών 13Β010 Γ' 6 8,0
  Γενετική 13Β011 Γ' 7 9,5
           
  Γενική Μικροβιολογία 13Β012 Δ' 6 8,0
  Φυσιολογία Ζώων 13Β013 Δ' 6 8,0
  Οικολογία 13Β014 Δ' 8 10,5
           
  Εξελικτική Βιολογία 13Β015 Ε' 5 7,0
           
  Διδακτική των Βιοεπιστημών 13Β055 Η' 4 6,0
           
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 13Β016 Ζ' & Η' ...  40,0
           

Κατάλογος Μαθημάτων κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικών ανά Εξάμηνο:

 

  Τίτλος Μαθήματος Κωδικός
Εξάμηνο Δ.Μ. ECTS
           
  Γενετική Ανθρώπου 13Β017 Ε' 5 6,5
  Οικοανατομία Φυτών 13Β018 Ε' 4 5,5
  Μοριακή Μικροβιολογία 13Β019 Ε' 3 4,0
  Βιολογία Φυτικού Κυττάρου 13Β020 Ε' 4 5.5
  Ανοσολογία 13Β021 Ε' 4 5,5
  Βιολογία Διατήρησης 13Β022 Ε' 5 6,5
  Σύγχρονα Θέματα Μοριακής Βιολογίας 13Β023 Ε' 4 5,5
  Φυσική Ανθρωπολογία 13Β024 Ε' 4 5,5
  Παλαιοντολογία 13Β025 Ε' 4 5,5
  Φυσική 13Β026 Ε' 5 6,5
           
  Μοριακή Γενετική 13Β027 ΣΤ' 5 6,5
  Πανίδα της Ελλάδας 13Β028 ΣΤ'  4 5,5
  Μεταβολισμός Φυτών 13Β029 ΣΤ'  5 6,5
  Υδατοκαλλιέργειες 13Β030 ΣΤ'  4 5,5
  Σύγχρονα Θέματα Κυτταρικής Βιολογίας 13Β031 ΣΤ'  5 6,5
  Συμπεριφορά Ζώων 13Β032 ΣΤ'  4 5,5
  Βιοφυσική 13Β033 ΣΤ'  5 6,5
  Χερσαία Οικοσυστήματα Ελλάδας 13Β034 ΣΤ'  5 6,5
  Χλωρίδα της Ελλάδας 13Β035 ΣΤ'  3 4,0
  Κλινική Βιοχημεία 13Β036 ΣΤ'  5 6,5
  Συγκριτική Φυσιολογία Ζώων 13Β037 ΣΤ'  4 5,5
  Βιοτεχνολογία 13Β038 ΣΤ'  5 6,5
           
  Αναπτυξιακή & Μοριακή Βιολογία Ζώων 13Β039 Ζ' 5 6,5
  Βιολογική Ωκεανογραφία 13Β040 Ζ' 4 5,5
  Βιοπληροφορική 13Β041 Ζ' 4 5,5
  Ιχθυολογία 13Β042 Ζ' 3 4,0
  Μυκητολογία 13Β043 Ζ' 4 5,5
  Φυκολογία 13Β044 Ζ' 3 4,0
  Νευροβιολογία - Νευροχημεία 13Β045 Ζ' 3 4,0
  Εφαρμοσμένη & Περιβαλλοντική Μικροβιολογία 13Β046 Ζ' 3 4,0
  Αναπτυξιακή & Μοριακή Βιολογία Φυτών 13Β047 Ζ' 4 5,5
  Οικοσυστήματα Επιφανειακών Υδάτων 13Β048 Ζ' 3 4,0
  Μοριακή Οικολογία 13Β049 Ζ' 3 4,0
           
  Οικοφυσιολογία Φυτών 13Β050 Η' 5 6,5
  Σύγχρονα Θέματα Βιοχημείας 13Β051 Η' 4 5,5
  Νησιωτική Βιογεωγραφία 13Β052 Η' 3 4,0
  Γονιδιωματική 13Β053 Η' 3 4,0
           

Κατάλογος Μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής ανά Εξάμηνο:

Από το Γ΄ εξάμηνο σπουδών και μετά, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν μαθήματα ελεύθερης επιλογής που προσφέρονται από άλλα Τμήματα του ΕΚΠΑ, με μέγιστο αριθμό κατά το σύνολο των σπουδών τους τα δύο (2) μαθήματα. Ο κατάλογος των μαθημάτων ελεύθερης επιλογής καταρτίζεται και αναθεωρείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (03/02/2021).

  Τίτλος Μαθήματος Κωδικός
Εξάμηνο Δ.Μ. ECTS
           
  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 13Β054 Ε' 3 4,0
           
  Βιοηθική 53396 Γ' 2 3,0
           
  Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Αρχές Τηλεπισκόπησης  14Υ2204 Δ' 6 6,0
           
  Οικονομική & Διοίκηση των Επιχειρήσεων 11529 Γ' 3 4,0
           
  Χημεία Τροφίμων 11626 Δ' 4 6,0
           
  Δημιουργία Νέας Επιχείρησης ...  Δ'   6,0
           
  Γεωλογία Περιβάλλοντος 14Υ7201 Γ' 6 6,0
           
  Εφαρμοσμένη Κλιματολογία - Ρύπανση Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος - Παλαιοκλιματολογία 14Ε7204 Γ' 4 4,0
           

Παράρτημα Διπλώματος - Πτυχίο Α' Κύκλου Σπουδών:

 

                   

Συγγράμματα 2022 - 2023

 

         
         
         
     Πίνακας Συγγραμμάτων 2022 -2023