Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Ε. Βιολογία Διατήρησης (022 Ε)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
E 13Β022 E' 4 3 5 6,5 Οικολογίας & Ταξινομικής
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

Η διδασκαλία και αποσαφήνιση βασικών εννοιών που αφορούν την επιστήμη της Βιολογίας της Διατήρησης ώστε ο/η φοιτητής/τρια να εισαχθεί σταδιακά σε ζητήματα που αφορούν τις στρατηγικές διατήρησης ειδών, της εγκαθίδρυσης προταστευόμενων πειροχών και σε ζητήματα αειφόρου ανάπτυξης. Επί πλέον, μέσα από την εργαστηριακή εξάσκηση στις ειδικά σχεδιασμένες ασκήσεις ο/η φοιτητής/τρια εκπαιδεύεται σε μεθόδους μελέτης της δομής των πληθυσμών, της κατάστασης διατήρσης και του βαθμού απειλής ειδών και ενδιαιτημάτων.

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

Η κατανόηση της συνθετότητας και της πολυπλοκότητας των σχέσεων των οργανισμών μεταξύ τους αλλά και με το περιβάλλον τους - μια δύσκολη αλλά γοητευτική διαδικασία, απαραίτητη όχι μόνο για την επιστήμη αλλά και για τη διατύπωση προτάσεων ορθολογικής διαχείρισης του περιβάλλοντος. Οι φοιτητές/τριες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης των διαλέξεων του μαθήματος και των εργαστηριακών ασκήσεων που το συνοδεύουν αναμένεται να έχουν αναπτύξει δεξιότητες αντίληψης των βασικών εννοιών της Βιολογίας Διατήρησης αλλά και κλασικών μεθόδων μελέτης της δομής των πληθυσμών και της κατάστασης διατήρησής τους ώστε τελικά να αναγνωρίζουν βασικά ζητήματα που αφορούν αποκλίσεις της οικολογικής ισορροπίας.

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί - Τι είναι βιοποικιλότητα – επίπεδα βιοποικιλότητας - Πρότυπα βιοποικιλότητας στον πλανήτη - Η αξία της βιοποικιλότητας - Απειλές στη βιοποικιλότητα - Εξαφανίσεις ειδών - Διατήρηση ειδών και πληθυσμών - Διαχείριση ενδιαιτημάτων - Προστατευόμενες περιοχές - Διατήρηση εκτός προστατευομένων περιοχών

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

1. Δημογραφία ανθρώπινων πληθυσμών – 2. Ηλικιακή δομή φυτικού πληθυσμού – 3. Κριτήρια κατάταξης ειδών σε κατηγορίες κινδύνου της IUCN – 4. Σύγκριση της κατάστασης διατήρησης ειδών όπως προκύπτει από τα Κόκκινα Βιβλία Απειλούμενων Ζώων των Ευρωπαϊκών χωρών – 5. Διατήρηση ex situ: ο σχεδιασμός ενός ζωολογικού κήπου – 6. Αξιολόγηση παραμέτρων στη διατήρηση των φυτών

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Θ. Κωνσταντινίδης, Αναπλ. Καθηγητής Συστηματικής Βοτανικής (Συντονιστής Μαθήματος) - Α. Παρμακέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοποικιλότητας και Οικολογίας Πληθυσμών – Π. Παφίλης, Καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας - Κ. Τριάντης, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοποικιλότητας Οικοσυστημάτων - Ζ. Γκόνου - Ζάγκου, Επίκουρη Καθηγήτρια Συστηματικής & Οικολογίας Μυκήτων - Σ. Γενίτσαρης, Επίκουρος Καθηγητής Δομής & Λειτουργίας Κοινοτήτων Υδατικών Οικοσυστημάτων - Δρ. Π. Ανδριόπουλος (ΕΔΙΠ) 
 
  Εργαστήρια: Θ. Κωνσταντινίδης, Αναπλ. Καθηγητής Συστηματικής Βοτανικής, - Α. Παρμακέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοποικιλότητας και Οικολογίας Πληθυσμών - Π. Παφίλης  Καθηγητής Ζωικής Ποικιλότητας - Κ. Τριάντης, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοποικιλότητας Οικοσυστημάτων - Ζ. Γκόνου - Ζάγκου, Επίκουρη Καθηγήτρια Συστηματικής & Οικολογίας Μυκήτων - Σ. Γενίτσαρης, Επίκουρος Καθηγητής Δομής & Λειτουργίας Κοινοτήτων Υδατικών Οικοσυστημάτων - Δρ. Κ. Ραδέα (ΕΔΙΠ) - Δρ. Ι. Πυρρή, (ΕΔΙΠ) - Δρ. Ι. Μπαζός (ΕΔΙΠ) - Δρ. Π. Ανδριόπουλος (ΕΔΙΠ) - Ι. Κόκκορης (ΕΤΕΠ)
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  https://eclass.uoa.gr/courses/BIOL339/
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Βιολογία της διατήρησης: Μια Εισαγωγή
Συγγραφέας: R. Primack, Μ. Αριανούτσου, Π. Δημητρακόπουλος - Μετάφραση: Μ. Αριανούτσου, Π. Δημητρακόπουλος, Ι. Διαμαντόπουλος, Ε. Βαλάκος, Π. Παφίλης, Ι. Παντής
Εκδοτικός Οίκος: University Studio Press
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2017 - ISBN: 978-960-12-2331-5
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 68369295
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιολογίας της Διατήρησης
Συγγραφέας: Μ. Αριανούτσου (Επιμέλεια)
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2019
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
Παρατηρήσεις:
 
 

Προαπαιτούμενα μαθήματα: Οικολογία

Η διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών/τριών γίνεται στην ελληνική γλώσσα (υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης στην αγγλική για τους φοιτητές Erasmus), με τελική εξέταση στο σύνολο της ύλης και περιλαμβάνει: α) Γραπτή Εξέταση με ερωτήσεις σύντομης απάντησης, πολλαπλής επιλογής και κρίσης στη θεωρία του μαθήματος (60%), β) Γραπτή Εξέταση με ερωτήσεις σύντομης απάντησης στο εργαστήριο του μαθήματος (20%), γ) Υποβολή ομαδικής έκθεσης αναφοράς για κάθε εργαστηριακή άσκηση ή άσκηση πεδίου (20%). 

Απαιτείται προβιβάσιμος βαθμός τόσο στη γραπτή εξέταση της θεωρίας όσο και του εργαστηρίου.

Το προαιρετικό σεμινάριο βαθμολογείται με 05, -1 μονάδα πλέον του τελικού βαθμού.