Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Ε. Σύγχρονα Θέματα Μοριακής Βιολογίας (023 Ε)

ΣΥΓΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
E 13Β023 E' 4 - 4 5,5 Τομέας Βιοχημείας & Μοριακής Βιολογίας
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

Η κατανόηση και η εμπέδωση σε βάθος θεμάτων αιχμής της Μοριακής Βιολογίας, καθώς και των εφαρμογών τους.

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

Η εκμάθηση και η εμπέδωση σε βάθος σύγχρονων θεμάτων Μοριακής Βιολογίας που αφορούν στη δομή και οργάνωση του ευκαρυωτικού DNA, στη μεταγωγή σημάτων, στη μελέτη της ρύθμισης της μεταγραφής ευκαρυωτικών γονιδίων, στους μοριακούς μηχανισμούς νευροεκφυλισμού, στους διαγονιδιακούς οργανισμούς, στη μελέτη και ανάλυση της αλληλουχίας γονιδιωμάτων, στις σύγχρονες μεθόδους αλληλούχησης, στη μελέτη των μηχανισμών δράσης νέων "έξυπνων" φαρμάκων, στη Φαρμακογονιδιωματική, στη Μοριακή Ιολογία, στη Μοριακή Ογκολογία και στην εξατομικευμένη Ιατρική.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια θα: α) Έχει γνώση των μη κωδικών μορίων RNA που ρυθμίζουν την έκφραση πολλών γονιδίων που κωδικοποιούν για πρωτεΐνες, β) Κατανοήσει με λεπτομέρεια τους μηχανισμούς που ρυθμίζουν τη γονιδιακή έκφραση, γ) Έχει γνώση ειδικών μοριακών μηχανισμών νευροεκφυλισμού, δ)  Έχει γνώση των μηχανισμών δράσης νέων "έξυπνων" φαρμάκων φαρμάκων, ε) Έχει γνώση σύγχρονων θεμάτων Μοριακής Ιολογίας, Μοριακής Ογκολογίας και εξατομικευμένης Ιατρικής, στ) Έχει εξοικειωθεί με τις σύγχρονες μεθοδολογίες της Μοριακής Βιολογίας που βρίσκουν σήμερα μια πληθώρα εφαρμογών, όπως η αλληλούχηση νέας γενιάς και η χρήση διαγονιδιακών ζώων, ζ) Μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του στην ανάλυση και παρουσίαση ενός σχεδίου ή μίας μελέτης που αποσκοπεί στην επίλυση σύγχρονων προβλημάτων Μοριακής Βιολογίας, που αφορούν τα πεδία της Μοριακής Ιολογίας, της Μοριακής Ογκολογίας και της Φαρμακογονιδιωματικής, η) Έχει αναπτύξει και βελτιώσει την ικανότητα του για on-line πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, βάσεις δεδομένων και επιστημονικά περιοδικά, καθώς επίσης και στη χρήση λογισμικών πακέτων (software) επεξεργασίας και ανάλυσης αλληλουχιών, θ) Έχει ενδυναμώσει τις δεξιότητες κριτικής κατανόησης, ανάλυσης, και παρουσίασης ερευνητικών και βιβλιογραφικών δεδομένων.

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Αρχές Γονιδιωματικής- o κόσμος των Omics (2 ώρες) - Μη κωδικά μόρια RNA (4 ώρες) - Μεταγωγή σημάτων (4 ώρες) - Υποκινητές και ενισχυτές (2 ώρες) - Ρύθμιση της μεταγραφής ευκαρυωτικών γονιδίων (4 ώρες) - Μοριακοί μηχανισμοί νευροεκφυλισμού (6 ώρες) - Διαγονιδιακοί οργανισμοί (4 ώρες) – Μηχανισμοί Επιγενετικής (4 ώρες) - Μεθοδολογίες αλληλούχησης νέας γενιάς (8 ώρες) - Μοριακές Μεθοδολογίες Προγραμμάτων Αλληλούχησης Γονιδιωμάτων – Genome Projects (4 ώρες) -  Μοριακοί μηχανισμοί δράσης νέων φαρμάκων (4 ώρες) – Αρχές Μοριακής Ιολογίας (2 ώρες) – Μοριακή ογκολογία (4 ώρες). 

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία:  Α. Σκορίλας, Καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας (Συντονιστής Μαθήματος) - Δ. Βασιλακοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βιοχημείας Ευκαρυωτικών Οργανισμών - Χρ. Κοντός, Επίκουρος Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας - Δρ. Ελ. Κραββαρίτη (ΕΔΙΠ)
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  https://eclass.uoa.gr/courses/BIOL191/
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Lewin's Γονίδια Χ  
Συγγραφέας: Jocelyn E. Krebs, Elliot S. Goldstein, Stephen T. Kilpatrick
Εκδοτικός Οίκος: Εκδόσεις Πασχαλίδης
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2011 - ISBN: 978-960-489-258-7
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 13256876
 
  Τίτλος: Γονιδιώματα - σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις
Συγγραφέας: Brown Τ. Α.
Εκδοτικός Οίκος: Broken Hill Publishers Ltd
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2023 - ISBN: 9789963274949
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 122074091
 
  Τίτλος: Εισαγωγή στη Γονιδιωματική
Συγγραφέας: Arthur M. Lesk
Εκδοτικός Οίκος: UTOPIA ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μ. ΕΠΕ.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2016 - ISBN: 978-618-5173-18-0
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 59380291
 
Παρατηρήσεις:
 
 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα προκειμένου ο/η φοιτητής/τρια να παρακολουθήσει το μάθημα. 

Η διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών/τριών γίνεται στην ελληνική γλώσσα (υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης στην αγγλική για τους φοιτητές Erasmus), με τελική εξέταση στο σύνολο της ύλης και περιλαμβάνει: Γραπτή εξέταση του μαθήματος με: α) Προβλήματα βασισμένα στις θεωρητικές γνώσεις που αναπτύχθηκαν στις παραδόσεις, β) Προβλήματα για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων τους στην ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, στην επαγωγική σκέψη και την εφαρμογή των γνώσεων που αποκτήθηκαν για την επίλυση ερευνητικών προβλημάτων Μοριακής Βιολογίας και γ) Ερωτήσεις ανάπτυξης για την αξιολόγηση της γνώσης των φοιτητών/τριών και για την αξιολόγηση της κριτικής σκέψης τους στις σύγχρονες μεθοδολογίες Μοριακής Βιολογίας.