Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Γ. Γενετική (011 Υ)

ΓΕΝΕΤΙΚΗ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. ECTS Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Y 13B011 Γ' 5 3 7 9,5 Γενετικής & Βιοτεχνολογίας
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

Η κατανόηση της χρωμοσωμικής βάσης της κληρονομικότητας και των προεκτάσεων της Μεντελικής Γενετικής. Η ανάλυση της συμπεριφοράς και της έκφρασης των γονιδίων σε σχέση με τη θέση τους στα χρωμοσώματα ή έξω από αυτά και του τρόπου μεταβίβασης των μονογονιακών ή πολυγονιδιακών χαρακτηριστκών. Η ανάπτυξη των μηχανισμών δημιουργίας και των συνεπειών γονιδιακών ή χρωμοσωμικών λαθών, του τρόπου κληρονομικότητας των ποσοτικών χαρακτηριστικών, καθώς επίσης και της διατήρησης /μεταβολής των συχνοτήτων των γονιδίων και των γονοτύπων μέσα στους πληθυσμούς.

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

α) Η κατανόηση και η ανάλυση των θεμελιωδών εννοιών και θεμάτων της Βασικής Γενετικής, β) Η εξοικείωση του/της φοιτητή/τριας με τους συμβολισμούς των γονιδίων και την επίλυση γενετικών προβλημάτων που απαιτούν διαφορετικές και συχνά πολύπλευρες προσεγγίσεις, γ) Η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη χρωμοσωμική και εξωχρωμοσωμική βάση της κληρονομικότητας, δ) Η κατανόηση των συνεπειών των γενετικών (γονιδιακών ή χρωμοσωμικών) αλλαγών για τους οργανισμούς, ε) Η ανάλυση των μεταβολών των συχνοτήτων των γονιδίων/γονοτύπων μέσα στους πληθυσμούς σε σχέση με τους παράγοντες που τις επηρεάζουν, στ) Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και ικανότητας σύνθεσης γνώσεων για την διαλεύκανση πολύπλοκων γενετικών διαδικασιών και επίλυση σύνθετων γενετικών προβλημάτων.

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Εισαγωγή στη Γενετική (1 Ώρα): Μεντελική Κληρονομικότητα - Η χρωμοσωμική βάση της κληρονομικότητας  (1 Ώρα) - Προεκτάσεις των αρχών της Μεντελικής Κληρονομικότητας (10 Ώρες): Σχέσεις επικράτησης, πολλαπλά αληλόμορφα, θνησιγόνα γονίδια, αλληλεπιδράσεις γονιδίων - Συνδεδεμένα γονίδια (10 Ώρες): Χαρτογράφηση γονιδίων στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς - Η Γενετική του φύλου  (8 Ώρες): Καθορισμός του φύλου. Κληρονομικότητα που συνδεεται με το φύλο - Κυτταρογενετική (7 Ώρες):  Χρωμοσωμικές ατυπίες Δομής, Αριθμού - Γενετικός κώδικας (7 Ώρες): Δομή, λειτουργία, ρύθμιση γονιδίων - Γονιδιακές Μεταλλαγές (10 Ώρες): Μηχανισμοί δημιουργίας, επιδιόρθωσης - Εξωχρωμοσωμική Κληρονομικότητα (4 Ώρες): Κληρονομικότητα μιτοχονδριακού και χλωροπλαστικού DNA - Ποσοτική Γενετική  (3 Ώρες): Πολυγονιδιακά χαρακτηριστικά με συνεχή ποικιλότητα - Αρχές Γενετικής Πληθυσμών (4 Ώρες): Οι συχνότητες των γονιδίων/γονοτύπων στους πληθυσμούς σε σχέση με παράγοντες που τις επηρεάζουν.

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

1,3,4. Μεντελική Κληρονομικότητα με το έντομο Drosophila melanogaster. (Ανάλυση Χ2 , εύρεση απόστασης γονιδίων) - 2. Μεντελική Κληρονομικότητα στο φυτό Zea mays (αλληλεπίδραση γονιδίων) - 5. Μεταλλαξογένεση σε βακτήρια και μύκητες με επίδραση υπεριώδους  ακτινοβολίας - 6-7. Θνησιμότητα – μεταλλαξιμότητα – επιδιόρθωσηΈλεγχος μορφολογικών μεταλλαγών και μεταλλαγών αυξοτροφίας μυκήτων - 8. Η βακτηριακή ανθεκτικότητα σε αντιβιοτικά ως γενετικό μοντέλο - 9. Γενετική πληθυσμών. Φυσική επιλογή - 10. Μελέτη των χρωμοσωμάτων – Κυτταρογενετική ανάλυση.

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Αικ. ΠαππάΑναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενετικής - Μοριακής Μικροβιακής Γενετικής (Συντονίστρια Μαθήματος) - Π. Κόλλια, Καθηγήτρια Μοριακής Γενετικής Ανθρώπου - Β. Κουβέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Γενετικής & Βιοτεχνολογίας - Α. Αγαθαγγελίδης, Επίκουρος Καθηγητής Γενετικής - Μοριακής Γενετικής Ευκαρυωτικών Οργανισμών
 
  Εργαστήρια: Αικ. Παππά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενετικής - Μοριακής Μικροβιακής Γενετικής - Π. Κόλλια, Καθηγήτρια Μοριακής Γενετικής Ανθρώπου - Β. Κουβέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Γενετικής & Βιοτεχνολογίας  - Α. Αγαθαγγελίδης, Επίκουρος Καθηγητής Γενετικής - Μοριακής Γενετικής Ευκαρυωτικών Οργανισμών Δρ. Μ. Σαρικά (ΕΔΙΠ) - Δρ. Ελ. Κάτανα (ΕΔΙΠ)
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  eclass.uoa.gr
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Βασικές Αρχές Γενετικής Ανάλυσης
Συγγραφέας: Griffith Anthony, Wessler Susan, Carol Sean, Doebley John
Εκδοτικός Οίκος: Broken Hill Publishers Ltd
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Λευκωσία, 2019 - ISBN: 978-992-556-3319
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 77107197
 
  Τίτλος: Εισαγωγή στη γενετική
Συγγραφέας: Λουκάς Μιχαήλ Γ.
Εκδοτικός Οίκος: UNIBOOKS IKE
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2017 - ISBN: 978-618-530-4355
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 68403086
 
  Τίτλος: Βασικές Αρχές Γενετικής: Έννοιες & Συνδέσεις
Συγγραφέας: BENJAMIN PIERCE
Εκδοτικός Οίκος: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2022 - ISBN: 978-960-645-342-7
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 112696304
 
  Τίτλος: Βασικές Αρχές Γενετικής
Συγγραφέας: Klug, Cummings, Spencer, Palladino
Εκδοτικός Οίκος: Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Ι. Μπάσδρα & ΣΙΑ Ο.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2019 - ISBN: 978-618-5135-188
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 94644420
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Βασική Γενετική - Εργαστηριακές Ασκήσεις

Συγγραφέας: Κλ. Λάμνησου, Αικ. Παππά, Μ. Τύπας
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2019
Διανομή Σημειώσεων από: Διδάσκοντες
 
Παρατηρήσεις:
 
  Η διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών/τριών γίνεται στην ελληνική γλώσσα (υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης στην αγγλική για τους φοιτητές του Erasmus), με τελική εξέταση στο σύνολο της ύλης η οποία περιλαμβάνει: Α.  Γραπτή εξέταση του εργαστηρίου με: α) ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης, β) προβλήματα που αφορούν τις μεθοδολογίες που διδάχτηκαν, ενώ στο τέλος κάθε εργαστηριακής άσκησης οι φοιτητές παραδίδουν τα αποτελέσματα τους με επεξεργασία, συμπεράσματα κ.λ.π., τα οποία αξιολογούνται. Β. Γραπτή εξέταση του μαθήματος με ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας που περιλαμβάνει: α) θέματα ανάπτυξης β) επίλυση σύνθετων γενετικών προβλημάτων που απαιτούν συνδυασμό γνώσεων και κριτική σκέψη. Ο συνολικός βαθμός προκύπτει ως άθροισμα των δύο παραπάνω αξιολογήσεων (70% μάθημα, 30% εργαστήριο).