Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Γ. Γεωλογία Περιβάλλοντος (14Y7201)

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
  14Υ7201 Γ' 4 2 6 6,0 Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

Η κατανόηση των βασικών αρχών της επιστήμης της Περιβαλλοντικής Γεωλογίας και οι εφαρμογές της για την επίλυση σημαντικών προβλημάτων του πλανήτη.

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

Φιλοσοφική, θεωρητική και πρακτική προσέγγιση του αντικειμένου. Γεωπεριβάλλον, ανθρωπογενές περιβάλλον και Περιβαλλοντική Γεωλογία. Πολυθεματική διάσταση και εφαρμογές. Περιβαλλοντικό δίκαιο και διεθνείς πολιτικές. Πρακτικές ασκήσεις στη μελέτη και διαχείριση (γεω)περιβαλλοντικών προβλημάτων.

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Βασικές και φιλοσοφικές αρχές της επιστήμης του Περιβάλλοντος και της Περιβαλλοντικής Γεωλογίας. Περιβαλλοντική ηθική. Σχέση ανθρώπου και περιβάλλοντος. Επίπεδα αναπτύξεως και «αμετάβλητες συνθήκες». Χρήσεις γης, φυσικοί πόροι και επαναδιάθεση υποπροϊόντων στο περιβάλλον. Ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος. Σχέση γεωλογικού (αβιοτικού) και βιολογικού (βιοτικού) περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική κρίση, φυσικά και ανθρωπογενή αίτια. Αλληλεπιδράσεις τεχνικών έργων και περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική ένταξη τεχνικών έργων. Δάνεια υλικά. Γεωδυναμικές διεργασίες και περιβάλλον. Ενέργεια και περιβάλλον. Διαδικασίες αιχμής περιβαλλοντικού χαρακτήρα (διαχείριση αποβλήτων, απορριμμάτων). Διατήρηση φυσικής κληρονομιάς. Περιβαλλοντικό δίκαιο, εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνής πολιτική για το περιβάλλον.

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 
Διεξάγεται/ονται  υποχρεωτική/ές  άσκηση/εις υπαίθρου. Οι ασκούμενοι παραδίδουν έκθεση.
 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Ε. Λέκκας, Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας (Συντονιστής Μαθήματος) - Δρ. Β. Αντωνίου, ΕΔΙΠ Τομέα Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας - Δρ. Χ. Βασιλάτος, ΕΔΙΠ Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας & Γεωχημείας - Δρ. Ε. Κελεπερτζής, ΕΔΙΠ Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας & Γεωχημείας
 
  Εργαστήρια: Ε. Λέκκας, Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας - Δρ. Β. Αντωνίου, ΕΔΙΠ Τομέα Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας - Δρ. Χ. Βασιλάτος, ΕΔΙΠ Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας & Γεωχημείας - Δρ. Ε. Κελεπερτζής, ΕΔΙΠ Τομέα Οικονομικής Γεωλογίας & Γεωχημείας
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  http://eclass.uoa.gr/courses/GEOL132
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος:   Cover Photo
Συγγραφέας:  
Εκδοτικός Οίκος:  
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: - ISBN:
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος:  
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος:   Cover Photo
Συγγραφέας:  
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης:  
Διανομή Σημειώσεων από:  
 
Παρατηρήσεις:
 
 

Αξιολόγηση/Βαθμολόγηση: Γραπτή Εξέταση (50%) - Εργαστήρια (50%)