Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Η. Διδακτική των Βιοεπιστημών (055 Υ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Υ 13Β055 Η' 3 3 4 6,0 Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

Nα προσφέρει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια ώστε να μπορούν αυτοδύναμα να οργανώνουν διδασκαλίες στοχεύοντας το βέλτιστο μαθησιακό αποτέλεσμα.

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

Oι φοιτητές/φοιτήτριες με το πέρας των παραδόσεων και των εργαστηριακών ασκήσεων αναμένεται: α) να εξηγούν το σκοπό της διδασκαλίας της Βιολογίας, β) να συζητούν κριτικά τις θεωρητικές και πρακτικές αντιλήψεις της διδασκαλίας της βιολογίας και της μεθοδολογίας της, γ) να καταγράφουν, εξηγούν και συζητούν βασικά χαρακτηριστικά των σύγχρονων τάσεων στη διδασκαλία της βιολογίας όπως η επίλυση προβλήματος, η διερευνητική μέθοδος, η συνεργατική μέθοδος, οι νέες τεχνολογίες, η καλλιέργεια της μεταγνώσης, η εγκαθιδρυμένη μάθηση κ.ά. και να επιδεικνύουν την πρακτική εφαρμογή τους, δ) να διαχωρίζουν τα διαφορετικά μοντέλα και τις διδακτικές μεθόδους καθώς και τις θεωρίες μάθησης από όπου πηγάζουν, ε) να εξηγούν τη σημασία των άτυπων και μη τυπικών πηγών μάθησης στη σχολική πράξη και να περιγράφουν πώς αυτές αξιοποιούνται, στ) να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν διδασκαλίες στα μαθήματα των φυσικών επιστημών (φ.ε.), χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες διδακτικές μεθόδους και τα κατάλληλα διδακτικά μοντέλα, ζ) να οργανώνουν σχέδιο μαθήματος καθορίζοντας στόχους, μέσα-υλικά,  δραστηριότητες, διδακτικά εργαλεία και μέσα αξιολόγησης σύμφωνα με συγκεκριμένα διδακτικά μοντέλα, η) να σχεδιάζουν δραστηριότητες και δοκιμασίες αξιολόγησης, θ) να αναπτύξουν αυτοπεποίθηση και να αισθάνονται ικανοί να διδάξουν έννοιες Βιολογίας στη σχολική τάξη, ι) να πραγματοποιούν μικρές έρευνες, χρησιμοποιώντας τις σχετικές επιστημονικές διαδικασίες.

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Εισαγωγή. Η διδακτική ως κλάδος των επιστημών της αγωγής. Θεωρία της αγωγής. (3 ώρες) - Ο επιστημονικός γραμματισμός (3 ώρες) - Ιστορική εξέλιξη της διδακτικής μεθοδολογίας της Βιολογίας. Έννοια και σκοπός της διδασκαλίας και της διδακτικής μεθοδολογίας της Βιολογίας. (3 ώρες) - Θεωρίες της Μάθησης. Σύγχρονα διδακτικά μοντέλα (θεωρία της αλληλεπίδρασης, θεωρία κατασκευής της γνώσης, κοινωνικο-πολιτισμική θεωρία). Η Γνωστική Επιστήμη. (3 ώρες) - ∆ιδασκαλία της Βιολογίας με έμφαση στις ικανότητες συλλογισμού και κριτικής σκέψης. (3 ώρες) - Οι ιδέες μαθητών, Τα μοντέλα διδασκαλίας, Η μάθηση μέσω μικρών ερευνών στο μάθημα της Βιολογίας: Οι επιστημονικές διαδικασίες, Τα διδακτικά εργαλεία. (3 ώρες) - Το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Διδακτικοί στόχοι, περιεχόμενο διδασκαλίας, δόμηση δραστηριοτήτων, μέσα ανατροφοδότησης. (3 ώρες) - Ρόλος εκπαιδευτικού – παιδιών στη σύγχρονη τάξη των βιολογικών Επιστημών. Η δομή της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στην τάξη. Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. (3 ώρες) - Ένταξη του πειράματος και των Νέων Τεχνολογιών στη σύγχρονη διδασκαλία της Βιολογίας. (3 ώρες) - Το ημερήσιο σχέδιο Βιολογίας: πορεία, ανάπτυξη και διαδοχή δραστηριοτήτων. Επιλογή εκπαιδευτικών μέσων και υλικών. Φύλλο εργασίας. Οργάνωση τάξης. Αναγωγή σε διδακτικά σενάρια. (3 ώρες) - ∆ιδασκαλία της Βιολογίας στη ∆ευτεροβάθμια Εκπαίδευση. (3 ώρες) - Οι άτυπες και μη τυπικές πηγές μάθησης. (3 ώρες) - Αξιολόγηση. (3 ώρες)

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

1. Δόμηση φύλλου εργασίας - 2. Σχέδιο μαθήματος με διαφορετικά διδακτικά μοντέλα - 3. Αξιοποίηση διαφορετικών διδακτικών εργαλείων - 4. Εννοιολογικοί χάρτες - 5. Εκπαιδευτικό παιχνίδι - 6. Ένταξη νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη - 7. Ένταξη του πειράματος στη διδακτική πράξη - 8. Πρακτική (μικροδιδασκαλίες)

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Ιωάννης Τρουγκάκος, Καθηγητής Βιολογίας Ζωικού Κυττάρου & Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας (Συντονιστής Μαθήματος) - Δρ. Μάρθα Γεωργίου (ΕΔΙΠ)
 
  Εργαστήρια: Ιωάννης Τρουγκάκος, Καθηγητής Βιολογίας Ζωικού Κυττάρου & Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας - Δρ. Μάρθα Γεωργίου (ΕΔΙΠ)
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  https://eclass.uoa.gr/courses/BIOL329/
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος: Εισαγωγή στις Βιολογικές επιστήμες και η διδακτική τους
Συγγραφέας: Κ. Αθανασίου 
Εκδοτικός Οίκος: Εκδόσεις Γρηγόρη
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2010 - ISBN: 978-960-333-593-1
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 24975
 
  Τίτλος: Θέματα Διδακτικής της Βιολογίας: Διδασκαλία και μάθηση βιολογικών εννοιών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Συγγραφέας: Β. Ζόγκζα
Εκδοτικός Οίκος: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2009 - ISBN: 978-960-455-533-8
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 24134
 
  Τίτλος: Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες: Θεωρητικά ζητήματα, προβληματισμοί, προτάσεις
Συγγραφέας: Κ. Χαλκιά
Εκδοτικός Οίκος: Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.Ε.
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: Αθήνα, 2011 - ISBN: 978-960-16-3390-9
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος: 12979204
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Σημειώσεις μαθήματος "Διδακτική των Βιοεπιστημών"
Συγγραφέας: Μ. Γεωργίου 
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: 2019
Διανομή Σημειώσεων από: ...
 
  Τίτλος: Εργαστηριακές ασκήσεις "Διδακτική των Βιοεπιστημών"
Συγγραφέας: Μ. Γεωργίου
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: 2019
Διανομή Σημειώσεων από: ...
 
Παρατηρήσεις:
 
 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα προκειμένου ο/η φοιτητής/τρια να παρακολουθήσει το μάθημα.

Η διαδικασία αξιολόγησης γίνεται στην ελληνική γλώσσα (υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης στην αγγλική για τους φοιτητές του Erasmus), με τελική εξέταση στο σύνολο της ύλης και περιλαμβάνει: Θεωρία: (το 70% του συνολικού βαθμού του μαθήματος), Γραπτή Εξέταση με ερωτήσεις ανοικτού τύπου και ερωτήσεις κλειστού τύπου - Εργαστηριακές ασκήσεις: (το 30% του συνολικού βαθμού του μαθήματος) γραπτή εξέταση. Ο συνολικός βαθμός προκύπτει ως άθροισμα των παραπάνω επιμέρους αξιολογήσεων.