Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών » Ζ. Μυκητολογία (043 Ε)

ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ

               
Y/E Κωδικός Εξάμηνο Ώρες Θεωρίας Ώρες Άσκησης Δ.Μ. Π.Μ. Υπεύθυνος Διδασκαλίας Τομέας/Τμήμα
Ε 13Β043 Ζ' 3 3 4 5,5 Οικολογίας & Ταξινομικής
Σκοπός Μαθήματος:
 
 

...

 
Στόχος Μαθήματος:
 
 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η φοιτητής/τρια θα: α) έχει γνώση των οργανισμών που περιλαμβάνονται στο βασικό Βασίλειο των Μυκήτων, β) έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές της Συστηματικής και Φυλογένεσης αυτών των οργανισμών, γ) έχει αντιληφθεί το ρόλο που διαδραματίζουν στη δομή και λειτουργία των οικοσυστημάτων και της βιόσφαιρας γενικότερα, δ) έχει γνώση της πρακτικής σημασίας και αξιοποίησής τους προς όφελος του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, ε) έχει εξοικειωθεί με τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή, μελέτη και την αναγνώριση των οργανισμών, στ) έχει την ευκαιρία να αναγνωρίσει  τους οργανισμούς στο φυσικό τους περιβάλλον, ζ) έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί με συμφοιτητές του και να αναπτύξει πνεύμα ομαδικότητας, η) έχει αναπτύξει και βελτιώσει την ικανότητα του για on-line πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, βάσεις δεδομένων και επιστημονικά περιοδικά, θ) έχει αποκτήσει σχετική εμπειρία ανάλυσης και παρουσίασης βιβλιογραφικών και ερευνητικών δεδομένων.

 
Περιεχόμενο Διδασκαλίας:
 
 

Διαλέξεις (39 ώρες):

Προέλευση και εξέλιξη των μυκήτων. Ανάπτυξη, μορφογένεση, αναπαραγωγή, σεξουαλισμός και φυλογένεση των μυκήτων. Αρχές της Συστηματικής τους. Βιοποικιλότητα-Βασίλειο των Μυκήτων και οργανισμοί γνωστοί ως μύκητες εκτός του βασιλείου-Σύντομη επισκόπηση των κύριων ταξινομικών ομάδων (μορφολογικοί χαρακτήρες, αναπαραγωγή, οικολογία, χαρακτηριστικοί αντιπρόσωποι, πρακτικό ενδιαφέρον).

Μύκητες σε χερσαία και υδατικά οικοσυστήματα. Οικολογική σημασία. Ο ζωτικός ρόλος τους στη δομή και λειτουργία της βιόσφαιρας.

Οικονομική σημασία και αξιοποίηση των μυκήτων. Εφαρμογές στο περιβάλλον, την υγεία, την γεωργία-δασοπονία, στον κλάδο των τροφίμων, τη χημεία, τη νανοτεχνολογία.

Σεμινάρια φοιτητών

Ολιγόλεπτες παρουσιάσεις σεμιναρίων από ομάδες φοιτητών με θέματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου του μαθήματος και συζήτηση πάνω σε αυτά (εκτός του ωραρίου διαλέξεων).

Παράδοση γραπτού κειμένου σεμιναρίου (ηλεκτρονικά ή έντυπα).

 
Περιεχόμενο Εργαστηριακών Ασκήσεων:
 
 

Στις 5 πρώτες ασκήσεις μελετώνται μικροσκοπικά επιλεγμένοι αντιπρόσωποι από τις ποικίλες ομάδες των μυκήτων. Kατά τις 3 τελευταίες ασκήσεις γίνεται πρακτική άσκηση των φοιτητών α) στην παρασκευή θρεπτικών υποστρωμάτων β) στην απομόνωση διαφόρων ομάδων μυκήτων σε καθαρή καλλιέργεια και γ) στη μορφολογική μελέτη και τον προσδιορισμό τους.

Ασκήσεις Πεδίου: Διήμερη εκδρομή: Συλλογή, επεξεργασία και προκαταρκτική μελέτη του μυκητολογικού υλικού (μανιτάρια) - Επίσκεψη σε μονάδα καλλιέργειας μανιταριών.

 
Διδάσκοντες Θεωρία & Εργαστηριακές Ασκήσεις:
 
  Θεωρία: Ζ. Γκόνου - Ζάγκου, Επίκουρη Καθηγήτρια Συστηματικής & Οικολογίας Μυκήτων (Συντονίστρια Μαθήματος) - Δρ. Ι. Πυρρή (ΕΔΙΠ)
 
  Εργαστήρια: Ζ. Γκόνου - Ζάγκου, Επίκουρη Καθηγήτρια Συστηματικής & Οικολογίας Μυκήτων - Δρ. Ι. Πυρρή (ΕΔΙΠ) - Δρ. Ι. Λούβρου (ΕΔΙΠ)
 
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος:
 
  https://eclass.uoa.gr/courses/BIOL349/
 
Προτεινόμενα Διδακτικά Συγγράμματα:
 
  Τίτλος:   Cover Photo
Συγγραφέας:  
Εκδοτικός Οίκος:  
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: - ISBN:
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος:  
 
  Τίτλος:   Cover Photo
Συγγραφέας:  
Εκδοτικός Οίκος:  
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: - ISBN:
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος:  
 
  Τίτλος:   Cover Photo
Συγγραφέας:  
Εκδοτικός Οίκος:  
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: - ISBN:
Κωδικός Δήλωσης Εύδοξος:  
 
Σημειώσεις Μαθήματος - Εργαστηρίου:
 
  Τίτλος: Θεωρία διαλέξεων Μυκητολογίας Cover Photo
Συγγραφέας: ...
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης: ...
Διανομή Σημειώσεων από: e-class
 
  Τίτλος: Εργαστηριακές ασκήσεις Μυκητολογίας Cover Photo
Συγγραφέας:  
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης:  
Διανομή Σημειώσεων από: e-class
 
  Τίτλος:   Cover Photo
Συγγραφέας:  
Τόπος & Χρόνος Έκδοσης:  
Διανομή Σημειώσεων από:  
 
Παρατηρήσεις:
 
 

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα προκειμένου ο/η φοιτητής/τρια να επιλέξει και να παρακολουθήσει το μάθημα. Ωστόσο, για την καλύτερη παρακολούθηση του μαθήματος και την εμβάθυνση σε αυτό είναι βοηθητικές οι βασικές γνώσεις από τα μαθήματα Βοτανική και Μικροβιολογία.

Η διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών/τριών γίνεται στην ελληνική γλώσσα (υπάρχει η δυνατότητα εξέτασης στην αγγλική για τους φοιτητές Erasmus), με τελική εξέταση στο σύνολο της ύλης και περιλαμβάνει: Α. Γραπτή εξέταση του εργαστηρίου, η οποία χωρίζεται σε 2 μέρη: α) στο θεωρητικό μέρος περιλαμβάνονται ερωτήσεις σύντομων απαντήσεων για την αξιολόγηση της κατανόησης της γνώσης που αποκτήθηκε, β) στο πρακτικό μέρος ζητείται η αναγνώριση παρασκευασμάτων στα οποία ασκήθηκαν οι φοιτητές, έτσι ώστε να αξιολογηθεί η εφαρμογή της γνώσης που αποκτήθηκε καθώς και η κριτική και επαγωγική σκέψη στις πρακτικές που ασκήθηκαν - Β. Γραπτή εξέταση του μαθήματος με: α) Ερωτήσεις σύντομης θεωρητικής ανάπτυξης, β) Ερωτήσεις σύντομων ή μονολεκτικών απαντήσεων, γ) Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, δ) Ερωτήσεις κρίσεως – Γ. Δημόσια παρουσίαση σεμιναρίου με χρήση εποπτικών μέσων και παράδοση γραπτού κειμένου. Ο συνολικός βαθμός προκύπτει ως άθροισμα των τριών παραπάνω επιμέρους αξιολογήσεων (με ποσόστωση 40% - 50% - 10% αντίστοιχα).