Αρχική » Έρευνα

ΕΡΕΥΝΑ & ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Η συνεισφορά της έρευνας στην ανάπτυξη της επιστήμης και στην πρόοδο της κοινωνίας έχει αναγνωριστεί ήδη από την εποχή του Ιπποκράτη επειδή παρέχει εμπειρικά στοιχεία με βάση τα οποία ελέγχονται θεωρίες και απαντώνται ερωτήματα, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην εκπλήρωση των στόχων της επιστήμης, ανάμεσα στους οποίους είναι η κατάκτηση γνώσης, η αναζήτηση της επιστημονικής αλήθειας, η αποφυγή λαθών και η παραγωγή τεχνολογίας με στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινότητας.

Η βιολογική έρευνα, ειδικότερα, καθώς ασχολείται με τη μελέτη της ζωής, έχει άμεσες επιπτώσεις σε βασικούς τομείς της ανθρώπινης διαβίωσης όπως είναι η υγεία και το περιβάλλον. Επιπρόσθετα, λόγω των σημαντικών επιτευγμάτων των τελευταίων δεκαετιών και των υψηλών προσδοκιών για παραγωγή καινοτομίας στο μέλλον, η βιολογική έρευνα έχει κατακτήσει πολύ σημαντική θέση παγκοσμίως τόσο ως προς την αξία που η κοινή γνώμη της προσδίδει όσο και ως προς το ποσοστό χρηματοδότησης που απορροφά και το μερίδιο οικονομικής δραστηριότητας που υποκινεί.

Συνεπώς, εκτός της εκπαίδευσης, ένας από τους βασικούς σκοπούς του Τμήματος είναι και η παραγωγή νέας γνώσης μέσα από την προαγωγή υψηλού επιπέδου βασικής και - κυρίως - εφαρμοσμένης έρευνας. Εξάλλου η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος - η οποία υποστηρίζεται τόσο από το ανθρώπινο δυναμικό του (μέλη ΔΕΠ, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές, μεταδιδακτορικοί ερευνητές, κ.ά.) όσο και από την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή του (εργαστήρια, όργανα, υπολογιστές, πειραματικά μέσα, κ.λπ.) - αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα και για την αναβάθμιση του επιπέδου της προσφερόμενης Διδασκαλίας και Εκπαίδευσης.

Η ερευνητική στρατηγική του Τμήματος αποσκοπεί τόσο στην ενεργό συμμετοχή όλου του ανθρώπινου δυναμικού του στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο έρευνας - μέσα από την προώθηση πρωτότυπων ερευνητικών έργων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, σε ένα ευρύ φάσμα περιοχών των Βιολογικών Επιστημών, με τρόπο ώστε όλοι οι Τομείς του Τμήματος να συμβάλουν σημαντικά στην επέκταση της επιστημονικής γνώσης - όσο και στη συνεισφορά, μέσω της έρευνας, στην εδραίωση της κοινωνίας της γνώσης, στη διασφάλιση της υγείας, στη διατήρηση του περιβάλλοντος και στην αναβάθμιση της τεχνολογίας.

Ωστόσο η απήχηση της επιστημονικής έρευνας στην κοινωνία είναι σύνθετη και πολυδιάστατη: Κάποιες πτυχές της είναι άμεσα μετρήσιμες - όπως ο αριθμός διδακτορικών τίτλων που απονέμονται σε ένα ακαδημαϊκό έτος, ο αριθμός και η ποιότητα των δημοσιεύσεων σε περιοδικά διεθνούς κύρους, η συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και η αποτελεσματικότητα στην εξασφάλιση χρηματοδότησης και την παραγωγή καινοτομίας - ενώ άλλες πτυχές της είναι πολύ αφηρημένες, όπως η απήχηση των αποτελεσμάτων πολύ βασικής έρευνας. Οπότε, η ανάγκη για σύζευξη μεταξύ βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας έχει πλέον αναγνωριστεί διεθνώς. Έτσι η ανάπτυξη της γνώσης σε βασικό επίπεδο διοχετεύεται κατόπιν για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων που απασχολούν την κοινωνία. Στους περισσότερους τομείς η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε βασική και εφαρμοσμένη έρευνα δεν είναι καθόλου προφανής, και η ασάφεια ή η γκρίζα ζώνη συνεχώς διευρύνεται, όσο η πολυπλοκότητα και η διεπιστημονικότητα των υπό επίλυση προβλημάτων μεγαλώνει.

Εκτός από την έρευνα και τη διδασκαλία, που είναι οι δύο κύριοι τομείς δραστηριότητας του Τμήματος, ένας ακόμη τομέας δραστηριότητας είναι και η παροχή υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο. Το Τμήμα Βιολογίας έχει έντονη παρουσία και στον τομέα αυτό: Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς, το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος συνεργάζεται με διάφορους φορείς της ελληνικής κοινωνίας σε ερευνητικά έργα και προγράμματα, που προορίζονται, κατά ένα μεγάλο μέρος τους, να καλύψουν την επίλυση των αναγκών της.

Το Τμήμα συνεργάζεται επίσης, μέσω διακρατικών ή διαπανεπιστημιακών συμφωνιών, με πολλά ακαδημαϊκά, επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού. Η στόχευση είναι διττή, αφενός η προώθηση της επιστημονικής έρευνας, της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών και αφετέρου η ανάπτυξη, οργάνωση και διατήρηση διεθνών συνεργασιών και καλών σχέσεων.

Οι διεθνείς συνεργασίες του Τμήματος περιλαμβάνουν: α) τη «Διαδικασία της Bologna», β) διμερείς συμφωνίες συνεργασίας με πανεπιστήμια και οργανισμούς, γ) προγράμματα ανταλλαγών ERASMUS, CIVIS δ) εφαρμογή του European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS), ε) τη Μεσογειακή συνεργασία, στ) συμμετοχή σε πανεπιστημιακά δίκτυα κ.ά.