Αρχική » Προγράμματα Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Σε μια εποχή η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως "ο αιώνας της Βιολογίας", το Τμήμα Βιολογίας αποσκοπώντας:

α) στην προαγωγή της Επιστήμης της Βιολογίας, μέσω υψηλού επιπέδου έρευνας και διδασκαλίας,

β) στην παραγωγή νέας γνώσης, τόσο βασικού όσο και εφαρμοσμένου χαρακτήρα, σε όλα σχεδόν τα επιμέρους πεδία των βιολογικών επιστημών και κυρίως

γ) στην κάλυψη των αναγκών της σύγχρονης κοινωνίας για ανθρώπινο δυναμικό ευρύτερα καλλιεργημένο, πνευματικά ασκημένο και επιστημονικά καταρτισμένο και εξειδικευμένο,

παρέχει σπουδές υψηλού επιπέδου που αφορούν όλες τις πτυχές της Επιστήμης της Βιολογίας, από το μοριακό και το κυτταρικό επίπεδο, μέχρι και το επίπεδο των οικοσυστημάτων.

Για το σκοπό αυτό το Τμήμα οργανώνει τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών:

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών στη Βιολογία, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου μετά από τετραετή φοίτηση (οκτώ εξαμήνων). Αφορά εγγραφέντες φοιτητές στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

ΠΑΛΑΙΟ Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών στη Βιολογία, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου μετά από τετραετή φοίτηση (οκτώ εξαμήνων). Αφορά εγγραφέντες φοιτητές στο Τμήμα έως και το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Βιολογία, τα οποία οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτορικών Διπλωμάτων (Δ.Δ.), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

Μέσω των προαναφερόμενων Προγραμμάτων Σπουδών καλύπτονται πλήρως οι ακόλουθοι εκπαιδευτικοί και ερευνητικοί στόχοι του Τμήματος:

Επαρκής προετοιμασία των φοιτητών παρέχοντάς τους γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις της επιστήμης και της κοινωνίας.

Παροχή εξειδικευμένης και τεχνοκρατικού χαρακτήρα εκπαίδευσης, χωρίς να παραμελείται η ανθρωπιστική διάσταση, με απώτερο σκοπό την πνευματική ολοκλήρωση των πτυχιούχων.

Έγκαιρη εξοικείωση των φοιτητών με την ερευνητική διαδικασία η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των σπουδών τους ως διαδικασία παραγωγής γνώσης.

Παροχή κινήτρων σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό για έρευνα υψηλού επιπέδου, ιδιαίτερα σε θέματα αιχμής.

Διαρκής καλλιέργεια της αυτενέργειας, της κριτικής σκέψης και της ικανότητας συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και σύνθεσης επιστημονικών δεδομένων και εξειδικευμένων πληροφοριών.

Προετοιμασία των φοιτητών για πραγματικές συνθήκες εργασίας και εξοικείωσή τους με αυτές.

Ταχύτατη προσαρμογή σε νέα δεδομένα και σύγχρονες απαιτήσεις ώστε να διαφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα των αποφοίτων.

Μόνιμη προαγωγή και διευκόλυνση κάθε είδους ερευνητικών συνεργασιών τόσο ενδοτμηματικά όσο και με άλλους ερευνητικούς φορείς της χώρας και του εξωτερικού.

Διασύνδεση της έρευνας με τις ανάγκες της κοινωνίας και την παραγωγική διαδικασία.