Αρχική » Προσωπικό

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Στο Τμήμα Βιολογίας υπηρετούν σήμερα 35 μέλη Δ.Ε.Π. Ο αριθμός των φοιτητών ανέρχεται περίπου σε 1.650 (510 φοιτητές εξαμήνων και 1.093 στο πτυχίο).

 

Το προσωπικό που εργάζεται στο Τμήμα Βιολογίας διακρίνεται στις εξής κατηγορίες:

 

Α. Δ.Ε.Π. (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό). Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν διδακτορικό δίπλωμα. Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό διακρίνεται σε τρείς βαθμίδες: Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουρους Καθηγητές οι οποίοι εκλέγονται από εσωτερικά και εξωτερικά μέλη που περιλαμβάνονται στο σχετικό Μητρώο Εκλεκτόρων.

Β. Ε.ΔΙ.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό), τα μέλη του οποίου επιτελούν εργαστηριακό και εφαρμοσμένο διδακτικό έργο.

Γ. Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό & Διοικητικό Προσωπικό:

1. Ε.Τ.Ε.Π. (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό). Τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού παρέχουν έργο υποδομής στην εν γένει λειτουργία του Τμήματος, προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου.

2. Διοικητικό Προσωπικό και Προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου: Βιβλιοθηκονόμοι, Γεωπόνοι, Διοικητικοί, Επιμελητές Μουσείων κ.ά.